Deti zverili otcovi, lebo matka deťom bránila v stretávaní sa s otcom

Citujeme z rozsudku:

"súd dospel k záveru, že je v záujme maloletých detí, aby boli zverené do výchovy a osobnej starostlivosti otca a to aj napriek tomu, že matka v súčasnosti zabezpečuje starostlivosť o maloleté deti na požadovanej úrovni...
Deti majú k otcovi vytvorený silný citový vzťah, aj keď v súčasnosti je ich vzťah k otcovi umŕtvený  a odmietavý v dôsledku správania sa matky, ktorá styk otca s deťmi neumožňovala"

Súd upozorňuje na existenciu paragrafu 25 v Zákone o rodine, ktorý jasne uvádza, že ak sa rodič bude pokúšať brániť dieťaťu v kontakte s druhým rodičom, zverí deti druhému rodičovi.

§ 25 ods. 4 Zákona o rodine: "Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti."

Košický súd síce rozhodoval dlho a vec preskúmaval a počas tohto obdobia matka - inak pôvodne učiteľka v škôlke - deti výrazne manipulovala deti a odmietala otcovi styk.

"Matka predbežné opatrenie prevzala a napriek právoplatnosti tohto rozhodnutia súdu jeho nariadenie nerešpektovala a to tým, že styk otca s maloletými deťmi neumožňovala. Na základe uvedeného má súd za to, že matka bezdôvodne  a zámerne neumožňovala styk detí s otcom, v dôsledku čoho sa vzťah detí s otcom narušil. Za normálnych okolností, by takáto skutočnosť mala byť druhému rodičovi oznámená a mal by mu byť poskytnutý náhradný termínu styku.  Ani v jednom prípade, keď matka otcovi styk s deťmi neumožnila mu náhradný termín neposkytla."

Preto deti zveril otcovi so záverečným oddôvodnením: "zverenie maloletých detí do starostlivosti otca je v záujme maloletých detí."

Matke určil styk s deťmi adekvátne, počas roka a aj počas prázdnin, obdobne ako predtým otcovi. 


Celé znenie anonymizovaného rozsudku si môžete stiahnuť, alebo prečítať tu:

Rozsudok na striahnutie Rozsudok na striahnutie
pdf súbor
Rozsudok: Zmena zverenia kvôli bráneniu v styku
prečítajte si priamo celý rozsudok: