Tieto zákony platia na Slovensku?

Perfektné zákony na papieri, zúfalá realita v praxi...

Milujúci rodič, väčšinou otec na svoju lásku poriadne doplatí - oddelenia "sociálnoprávnej ochrany“ detí ho zvalcujú a súd dorazí... Otecko, ktorý horí láskou k dieťaťu, ostáva prinajlepšom ako "párnovíkendový ujo" na návštevy. Ak samozrejme. nie je vždy dieťa "choré", alebo mamina náhodou "nepočuje zvonček a ani telefón"... Pričom keď sa pozrieme na naše zákony, tak to je doslova raj na zemi!
 
Zákon o rodine píše krásne, ani ja by som to lepšie nenapísal:
 
§ 24
(4) Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.
 
§ 25
(4) Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upravený podľa odseku 1 alebo 2, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti.
 
To sú teda veci! Veď to tu musia mať deti po rozchode na ružiach ustlané! Žiadny vytesňovaný rodič, žiadne "dieťa patrí mne"... Veď to predsa súdy určite nedovolia! Však na to ich tu máme - nezávislé a vždy pripravené zastaviť každú nerovnosť a nespravodlivosť, tobôž keď je páchaná na deťoch!! Ešteže tak... A k tomu obetavé pracovníčky sociálnoprávnej ochrany detí. Bože, veď tu máme 700 zamestnancov platených z našich daní, ktorí sa idú roztrhať, len aby chránili práva našich detičiek na oboch rodičov.

Hysterický a majetnícky rodič, (nebudem písať, že väčšinou matka, týka sa to oboch) ktorý má záujem druhého rodiča odrezať od dieťaťa, tu nemá šancu... Veruže, taký rodič, ktorý si zamieňa dieťa za majetok, prostriedok pomsty, vydierania, či robí z dieťaťa rukojemníka, beda mu!!!

Ešte aby toho nebolo dosť, máme v zbierke zákonov aj Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa, takže nie je žiadna šanca pre trápenie deti nezrelými rodičmi! Aha, hneď na začiatku sa jasne píše, že nie názory a nervy rodiča, ale práve deti sú tie dôležité:

Článok 3 - ZÁUJMY DIEŤAŤA
ods. 1. Záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akýchkoľvek postupoch týkajúcich sa detí, či už vykonávaných súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi.
ods. 2. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, sa zaväzujú, že zabezpečia dieťaťu ochranu a starostlivosť nevyhnutnú pre jeho blaho, pričom budú brať ohľad na práva a povinnosti jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo iných jednotlivcov právne za dieťa zodpovedných a urobia všetky potrebné zákonodarné administratívne opatrenia.
 
Článok 18 - RODIČOVSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
ods. 1. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru musia vynaložiť maximálne úsilie na to, aby bola uznaná zásada, že obidvaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a rozvoj dieťaťa. Základným zmyslom ich starostlivosti musí byť pritom najlepší záujme dieťaťa.
 
Ale je v tejto krajine deťom sveta žiť! Vôbec sa divím, že niekto má problém dostať sa k dieťaťu... Striedavka sa ani nemusela prijímať, veď tieto zákony už platia roky a štátne orgány už dávno konajú v súlade s nimi. Ale veď je vidieť, že sa jej aj tak veľmi potešili a celé roky pripomínali, že im zákon o striedavej starostlivosti chýba! Síce 12 rokov po Českej republike, ale dočkali sa. Zlatí. A teraz “frng!“, dávajú ju ako na bežiacom páse. To je predsa fuška, veď na Slovensku  rozhodujú o živote a osudoch 13.000 detí ročne. Ešteže ich máme!

Prečo je vlastne Slovensko krajina jedného rodiča?...

Ladislav Ďurkovič
koordinátor aktivít Ligy Otcov