Táto krajina nie je dobrou krajinou pre deti

Fakty:

50% manželstiev na Slovensku sa rozpadá, 20% detí sa rodí mimo manželstva a rozchody sú v rovnakom množstve ako rozvody

každoročne vyše 13.000 detí končí po rozchode pred súdom, približne ďalších 10% riešia rodičia mimosúdne. za posledných 10 rokov to bolo skoro 200.000 detí!

krutý fakt - skoro všetky - 96% z nich sa stane polosirotami

90% príde o otca

šanca že otec získa dieťa do starostlivosti - 7%(!)

šanca že dieťa bude mať zachovaných oboch rodičov - len 4% !!

iba 4 deti zo 100 majú po rozchode rovnoprávny prístup k obom rodičom!

v roku 2011 bolo v striedavej starostlivosti len 470 z vyše 12.000 detí!!

Právo a spravodlivosť

  súdy nenastoľujú spravodlivosť, ale ešte viac vyhrotia napätie a konflikt rodičov ich nerovnoprávnym postavením
    ústavné práva na rovnosť a rovnakú starostlivosť pre deti neplatia pre oboch rodičov rovnako
    právna istota a platnosť zákonov je nevymožiteľná a neplatí
    právo dieťaťa na oboch rodičov deklarované v medzinárodnom Dohovore o právach dieťaťa na Slovensku neexistuje
    napriek platnosti stále na Slovensku platí stereotyp: "dieťa patrí matke"

Nespravodlivosť na deťoch

deti sa menia na rukojemníkov, prostriedok pomsty, sú obeťami manipulácii, stávajú sa nástrojom vydierania
    deti čakajú po rozvode únosy, nelegálne odsťahovania, podvody, psychické vydierania, syndróm zavrhnutého rodiča
    nasledujú praktiky ako blokovanie styku, falošné víkendové PNky, obmedzovanie kontaktu, párnovíkendové styky, alebo stretávanie sa na pár hodín, nemožnosť dostať sa k dieťaťu aj celé roky
    nekonečné súdne konania bez spravodlivosti a rovprávneho postavenia účastníkov v konaní, vyfabrikované "znalecké" posudky, úradnícka šikana, nekonanie štátnych orgánov
    nesúhlas so striedavkou je netrestaný, nie je postihované ani blokovanie striedavky kvôli peniazom a snahe získať výživné
    prednosť má stále patologický pocit že "dieťa je moje", úzkostné lpenie, prerábanie duše dieťaťa; vyrábanie citových mrzákov sa nevníma ako konanie proti záujmom dieťaťa

Genocída otcovstva

otcov čakajú bezzsenné noci, možnost vidieť dieťa občas - niekedy aj celé mesiace, ba roky bez detí, nasledované ignoráciou súdov, polície, sociálnej kurately
    stále platí mantra - "dieťa patrí matke", nech sa správa akokoľvek

psychologička Olga Trampotová: "Otec musí ovplývať nebeským charakterom, aby dostal dieťa do starostlivosti, matke stačí šedá priemernosť".

    zneužívanie, vyhrážky, vybielenie bytu, vyfabrikované obvinenia zo sexuálneho zneužívania, vymyslené domáce násilie - to všetko sa deje bez následkov, iba s cieľom ostaviť dieťa od otca
    k tomu často vyhrážky a útoky "nového tatinka", ktorý je zrazu s dieťaťom viac ako jeho skutočný otec a nik ho nepreveruje
    deti po rokoch strávených s oboma rodičmi, len preto, aby s nimi obomi mohli byť aj naďalej, sa musia podrobovať nezmyselným psychologickým posudkom, súdom, vyšetrovaniu, výsluchom, nátlakom

Kuratela proti záujmom dieťaťa

  sociálne úrady často nekonajú, sú apatické, nechránia záujem dieťaťa, nepostihujú škodlivé konanie rodiča; trápeného, či znerovnoprávneho rodiča dožadujúceho sa svojich práv ešte trestajú a hodnotia ako problémového
    deťom so syndrómom zavrhnutého rodiča nik nechce a nevie pomáhať, štátni psychológovia sa tvária že problém neexistuje, neintervenujú, neliečia, neorganizujú semináre, nepublikujú štúdie

"Na odboroch sociálnoprávnej ochrany detí skutočne pretrvávajú stereotypy, že deti automaticky patria matke. Považujem to za scestné." - štátna tajomníčka ministerstva práce a sociálnych veci Lucia Nicholson

Nerovnoprávna rovnosť

    rovnosť pohlaví neplatí, teda nie pre mužov, rovnosť šancí, tiež pre otcov neexistuje, keďže nejde o ženy, nikoho to nezaujíma
    niet väčšej rodovej nerovnosti ako pri rozhodovaní o starostlivosti o deti - pomer zverení detí  otec/matka je 1/13(!)
    domáce násilie na mužoch, je téma ktorá je tabu, neexistujú záchytné centrá, azylové domy, tak populárna "rodová rovnosť", keď ide o mužov, štátne orgány nezaujíma
    multimiliónové granty na "gender" problematiku a programy, či gender projekty otcov zďaleka obchádzajú, s "mužským gender" sa pri gender problematike neráta
    výskumné ústavy, inštitúty, štúdie, analýzy, vládne komisie, všetci majú plné ústa rovnosti, z rodovej problematiky je "top téma" - no žiadny prieskum sa však netýka mužov, ich zničených životov po rozchode, ich márnej snahe podieľať sa na starostlivosti o milujúce deti, ich správaniu, aktívnemu otcovstvu, role v rodine

"Otcovia sú v opatrovníckom súdnictve často diskriminovaní. Súčasnou súdnou praxou sú pripravovaní o svoju rodičovskú rolu a ich detu o svojich otcov." Mgr. Michaela Klepáčová

    otcom je vyčítaný nezáujem o deti - pričom podľa odhadov má záujem o plnú či striedavú starostlivosť až 60% otcov
    otec na rodičovskej dovolenke je vnímaný ako ten čo nevie uživiť rodinu, ukracuje matku od času potrebného na "primárnu väzbu", ani z dvoch nezamestnaných rodičov nemá otec šancu dostať sa na rodičovskú, štát nevytvára žiadne mechanizmy na posilnenie účasti mužov na rodičovskej dovolenke

Domáce násilie a týranie

týranie mužov, domáce násilie zo strany žien, naháňanie s nožmi, hádzanie žehličiek, rozbíjanie bytu, hystérie, nadávky, jačanie, psychoteror, nenásytnosť, žiarlivosť, vyhrážky typu "deti už nikdy neuvidíš", či najhošia forma týrania - blokovanie styku s deťmi, nik nerieši, nikde ich v štatistikách domáceho násilia ich nenájdete, aj keď všetky zahraničné prieskumy hovoria o rovnakom podiele mužov a žien pri páchaní domáceho násilia 

JUDr. Jan Sváček, sudca: "Kriminalizácia je často používaná pri rozvodoch a manželských sporoch. Advokáti navrhujú rozvádzajúce matky, aby krivo obviňovali otca z domáceho násilia, či zneužívania detí."

    polícia aj tých pár odvážlivcov čo sa na ňu obrátia pošle do kelu alebo sa im vysmeje, prinajlepšom ak vôbec trestné stíhanie prijme, tak ho hneď zastaví - teda ak náhodou ešte neobviní otca, keďže mamička sa iniciatívne šľahne pred príchodom hliadky o zem, či radiátor

"Účinnou muníciou pre ženy predstavujú deti v úlohe rukojemníkov. Pokiaľ je treba pritvrdiť, pohroziť vedia aj obvinením z pokusu o znásilnenie a v poslednej dobe je tiež v móde obvinenie zo sexuálneho zneužívanie detí. Toto všetko a ešte viac dokážeme my ženy skúšať na našich chlapov, keď ich chceme manipulovať, či odpratať z bytu a pod. Aj napriek tomu sa nám stále hovorí slabšie pohlavie?!" - www.zena.sk

Striedavá starostlivosť len pre vyvolených

  z toho najprirodzenejšieho - mať otca aj matku - čo je samozrejmé odkedy je ľudstvo ľudstvom, sa robí nóvum - striedavka sa označuje za "západný výmysel", importovaný moderný trend...
    každý sa zaoberá pri striedavke tým, že prečo to nejde, a hľadá dôvody, dokonca úradníci používajú "dojmológiu", pričom stovky rozsiahlych odborných výskumov potvrdzujú, že deťom striedavka prospieva ako najlepší porozchodový model, doteraz to nevyvrátil to ani jeden výskum

"Ako detský psychológ považujem striedavú starostlivosť za najmenej zlú z porozchodových variant" - PhDr. Václav Mertin

    nik nerieši závažné negatívne dopady a dôsledky dlhodobej praxe zverovania detí len jednému rodičovi - a následky toho, keď sa z dieťaťa stáva polosirota, keď stráca celú polovicu rodiny a polovicu detstva, mnohokrát nespozná polovicu svojej identity

"Pre dieťa je zraňujúca a vážna strata prerušiť kontakt s jedným z rodičov. Odborníci sú po väčšine jednotní v tom, že pre dieťa je najlepšie, ak môže udržiavať kontakt s oboma rodičmi aj po ich rozvode. Napriek tomu naďalej po rozvode ostáva príliš veľa detí s nedostatočným, resp. žiadnym kontaktom s jedným z rodičov, väčšinou s otcom." - Mgr. Monika Štrbová

    upozorňuje sa na to, že otcovia sa nestarajú v manželstve, ale keď sa v striedavke chcú starať polovicu času o deti naplno, nie je im to umožnené
    narozdiel od matiek, otcovia nežiadajú deti pre seba, ale pre oboch - striedavka deti nikomu neberie; napriek tomu väčšina matiek sa usiluje "mať" dieťa len pre seba a obmedziť prístup otca k deťom
    slobodné matky sa sťažujú na povinnosti a ťažký osud, ale väčšine otcov aktívne bránia tento ťažký údel zdieľať, pomôcť im prebrať zodpovednosť a starostlivosť a deliť si ho aspoň na polovicu 

"Druhý rodič není obtížný hmyz, kterého je třeba vymazat ze života a pak zoufale brečet nad těžkým údělem nestíhajícího samoživetele. Může pomoci. Může udělat spoustu věcí." - psychologie.cz

    neplatenie výživného je po troch mesiacoch trestný čin, berú vám vodičák, ale blokovanie styku s dieťaťom a držanie ho ako väzňa či popudzovanie proti druhému rodičovi nik nestíha a neodsudzuje, inak štandardný výkon právoplatného rozhodnutia súdu je prakticky nedosiahnuteľný

Na Slovensku zákony v praxi neplatia

Na záver citácie zákonov ako ústava, antidiskriminačný zákon, zákon o rodine, zákon o sociálnoprávnej ochrane detí, či dohovor o právach dieťaťa, ktoré na Slovensku po rozchode neplatia a menia sa na popísané zdrapy papiera:

 Zákon o rodine, § 24 ods. 4: "Súd rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi."

Ústava SR, článok 12, ods. : "Zakazuje sa poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať kohokoľvek na základe pohlavia"
článok. 41, ods. 1: "Rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona, pričom sa zaručuje osobitná ochrana detí."

Antidiskriminačný zákon, § 2 ods. 1: "Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia"
§ 2 ods. 11: Za diskrimináciu z dôvodu pohlavia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu pohlavnej alebo rodovej identifikácie"

Zákon o sociálnej kuratele, § 20 ods 2.: "Orgán sociálnoprávnej ochrany detí zisťuje informácie o spôsobilosti obidvoch rodičov osobne vychovávať dieťa, záujem obidvoch rodičov o osobnú starostlivosť o dieťa, názory obidvoch rodičov na zaistenie potrieb dieťaťa v prípade osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi, a to aj vtedy, keď len jeden rodič prejaví záujem o osobnú starostlivosť o dieťa obidvomi rodičmi, a posudzuje možnosti osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi s prihliadnutím na záujmy dieťaťa, na zaistenie potrieb dieťaťa a na názor dieťaťa."
§ 8 ods.1: "Všetky orgány zabezpečujú dieťaťu ochranu a starostlivosť, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ochranu jeho právom chránených záujmov, pri rešpektovaní jeho práv priznaných medzinárodným dohovorom s ohľadom na práva a povinnosti jeho rodičov." 

Dohovor o právach dieťaťa, Článok 7, odst.1: "Každé dieťa má od narodenia právo poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť."
Článok 8, ods. 1: "Štáty sa zaväzujú, že budú reršpektovať právo dieťaťa na zachovanie jeho rodinných zväzkov uznaných zákonom s vylúčením nezákonných zásahov."
Článok 18, odst. 1: "Štáty musia vynaložiť maximálne úsilie na to, aby bola uznaná zásada, že obidvaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a rozvoj dieťaťa."

Liga Otcov - z lásky k deťom