Parlamentná rozprava pri hlasovaní o novele zákona o striedavej starostlivosti

Potopenie zákona o striedavke - Rozprava:

Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Natálie Blahovej, Jany Kiššovej a Kamila Krnáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 361.

Hort, Milan, podpredseda NRSR

Ďalším bodom je návrh poslancov Natálie Blahovej, Jany Kiššovej a Kamila Krnáča. Páni kolegovia z poslaneckého klubu strany SaS, skúste, prosím vás, zabezpečiť aspoň jedného z týchto navrhovateľov, aby sme mohli pokračovať v rokovaní Národnej rady po prestávke.
Takže ide o prvé čítanie o návrhu poslancov Natálie Blahovej, Jany Kiššovej a Kamila Krnáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a  doplnení niektorých zákonov.
Návrh má parlamentnú tlač 361. Návrh na jeho pridelenie na  prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 353.
Dávam slovo pani poslankyni Natálii Blahovej, aby návrh zákona uviedla.
Spravodajcovať ho bude pán poslanec Róbert Madej, ktorého určil príslušný gestorský výbor.
Nech sa páči.


Blahová, Natália, 2011.05.27 12:25 - 12:34
110.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som za predkladateľov uviedla novelu zákona, ktorým sa sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Presne na deň takto pred rokom 20. mája 2010 vyšla v Zbierke zákonov novela zákona o rodine, ktorá zaviedla do slovenského právneho poriadku inštitút striedavej osobnej starostlivosti o  dieťa. Implementácia novely priniesla poznatky o sťaženej vykonateľnosti zavádzania striedavej starostlivosti.
Poslanecký návrh zákona sa týka Občianskeho súdneho poriadku, kde sa precizujú zákonné opatrenia, ktoré vytvoria priestor a  možnosti na vznik ďalších súdnych rozhodnutí o zverení dieťaťa do porozvodovej striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Poslanecký návrh tiež precizuje zákon o rodine, kde explicitne uvádza, že striedavá starostlivosť je relevantným a  plnohodnotným variantom porozvodovej starostlivosti o dieťa a  rešpektuje jeho najlepší záujem.
Bohužiaľ, ešte stále sme svedkami toho, že dieťa sa v  porozvodovom konaní stáva predmetom sporu. Väčšina rodičov sa po rozvode nevie dohodnúť a dieťa je často nástrojom vybavovania si osobných účtov. Za posledných desať rokov sa v porozvodových konaniach riešila situácia pre 200-tisíc detí. A to je obrovské číslo. V týchto konaniach deti reálne prichádzali o jedného z  rodičov. Je smutné, že to nie je len číslo. Je smutné, že za týmto číslom je 200-tisíc osudov detí, ktorým sa venovala v  legislatíve iba okrajová alebo žiadna pozornosť.
V súčasnosti je 96 % detí zverených len jednému rodičovi. Naozaj si myslíme, že len v 4 % z týchto rodín ide o rodičov, kde sú obaja zodpovední, slušní a majú záujem sa starať o svoje dieťa? Naozaj si myslíme, že v 96 % ide o rodiny, kde jeden z rodičov nemá záujem o svoje dieťa? Túto neradostnú štatistiku dopĺňajú ďalšie čísla z oficiálnych štatistík ministerstva spravodlivosti za minulý rok. Za minulý rok rozhodovali slovenské súdy o  zverení 13 052 detí, z toho 11 038, čo je 84 %, zverili matke, 1 341 detí, čo je 10 %, zverili otcom a 114 detí, čo je 0,9 %, zverili do striedavej starostlivosti.
Cieľom novely je poslúžiť deťom, ktoré majú to šťastie, že obaja rodičia majú o nich živý záujem, chcú sa im venovať, vychovávať ich a starať sa o nich. Zákon a medzinárodné dohovory hovoria, že obaja rodičia sú si v právach a povinnostiach rovní. Pri sledovaní najlepšieho záujmu dieťaťa nie je teda žiaden dôvod im v ich právach brániť.
V prvom článku novely prichádza k doplneniu možnosti zverenia dieťaťa predbežným opatrením a aj to do striedavej starostlivosti oboch rodičov. Táto možnosť doposiaľ absentovala a dieťa mohlo byť predbežným opatrením zverené do starostlivosti iba jedného z rodičov. Doterajší právny stav nerešpektoval nedávny vznik inštitútu striedavej starostlivosti.
Reagujeme na súčasnú situáciu, kedy tí, ktorí vstupujú s  dieťaťom do konania, si myslia, že je vhodné deti najprv stresovať vytrhnutím jedného rodiča zo života dieťaťa a potom pri nerovnocennom modeli styku, napríklad matka 26 dní, otec 4 dni do mesiaca, podmieňujú striedavú starostlivosť dohodou. No, práve striedavá starostlivosť nariadená predbežným opatrením chráni rovnocenný prístup dieťaťa k obom rodičom, znižuje stres po rozchode, zabezpečuje rovnocenné postavenie oboch účastníkov v súdnom konaní a aj dostatočne preverí v praxi, či a ako je táto forma starostlivosti vhodná pre dieťa a, samozrejme, či je v jeho záujme.
Návrh tiež stanovuje, aby sudca požiadal orgán obce a orgán starostlivosti o deti, aby viedli povinného k dobrovoľnému plneniu súdneho rozhodnutia alebo dohody o výchove maloletých detí. Takýto postup zlepší vzájomnú spoluprácu sudcov, rodičov, orgánov obce a orgánov starostlivosti o deti, aby spolupracovali v záujme plnenia súdneho rozhodnutia. Návrh dáva súdu aj právomoci k tomu, aby vymožiteľnosť súdneho rozhodnutia bola v  gescii súdu, ktorý v súčinnosti s orgánmi obce, štátnymi orgánmi a orgánmi starostlivosti o deti zabezpečí výkon jeho rozhodnutia.
Článok 2 sa týka zákona o rodine, kde novela vytvára širší priestor pre sudcov aj rodičov, aby lepšie využívali inštitút striedavej starostlivosti v možných prípadoch. Tým sa zabezpečí, že viac detí rozvodom nepríde o jedného z rodičov, z ktorým by obvykle stratili alebo obmedzili kontakt. Toto ustanovenie zakladá na rešpektovanie rodičovských práv oboch rodičov a  neobmedzuje práva dieťaťa na starostlivosť oboch rodičov. Ak sú teda obaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, ak majú o  starostlivosť obaja záujem a majú na to vytvorené podmienky, tak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Novela tým rieši aj prípady, kedy jeden z rodičov so  striedavou starostlivosťou nesúhlasí. Nesúhlas nemôže byť dôvodom na zamietnutie striedavej osobnej starostlivosti a  rozhodovanie musí byť absolútne objektívne, aby skutočne hájilo záujem dieťaťa.
Z Českej republiky, kde je striedavá starostlivosť zavedená už osem rokov, môžeme čerpať námety a skúsenosti. A všeobecne výrazne prevládajú pozitíva. Z praxe našich susedov sa dozvedáme, že v prípadoch, keď jeden z rodičov žiada o striedavú starostlivosť, druhý z rodičov je väčšinou proti. Dohoda prichádza iba vo výnimočných prípadoch. No pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa je nariadená aj napriek tomu striedavá starostlivosť. Sú dbá, aby bolo zohľadňované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a  právo dieťaťa na udržiavanie pravidelného rovnocenného a  rovnoprávneho osobného styku s obidvoma rodičmi. Ústavný súd Českej republiky prišiel k záveru, že je treba dodržiavať spravodlivosť procesu. Pokiaľ rodičia sú obaja rovnako spôsobilí na starostlivosť o dieťa, je treba udržať väzby k obom rodičom. Nesúhlas jedného z rodičov nepovažuje Ústavný súd za argument. Nesúhlas sťažuje úkon, ale na prvom mieste musí stáť záujem dieťaťa, ktoré je rovnako fixované na oboch rodičov.
Zákon a medzinárodné dohovory hovoria jasne, obaja rodičia sú si v rodičovských právach a povinnostiach rovní. Striedavá starostlivosť rodičov znamená spravodlivosť a pre dieťa naplnenie jeho práva. Rodičia sa vzájomne dopĺňajú, obaja majú možnosť prejavovať mu náklonnosť a zaoberať sa jeho potrebami. Súčasnosť pre väčšinu detí po rozvode znamená, že majú iba jedného rodiča. K druhému prídu občas na návštevu.
Pred splodeným dieťaťa sa nikto nikoho nepýtal, či je spôsobilý dieťaťa vychovávať, ani keď sa narodí do rodiny, sa dieťaťa na  to nikto nepýta. Ako náhle sa však rozvediete, čo je len spor medzi matkou a otcom, je úplne jedno, že ste žili s dieťaťom pod jednou strechou desať rokov, je úplne jedno, že ste sa mu venovali, učili sa s ním či zabávali. Je to úplne irelevantné, pretože i napriek tomu musíte dokazovať, že si zaslúžite práva a  povinnosti rodiča. A ak vám ide o dobro, nechcete, aby skutočný vzťah s jedným rodičom navždy stratil.
Na rozhodnutia o striedavke čaká v týchto chvíľach 60 párov. Preto vás prosím o podporu tohto zákona.
Ďakujem pekne.

Hort, Milan, 2011.05.27 12:34 - 12:34
111.
Ďakujem pekne.
Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, ktorým je ústavnoprávny výbor, pánovi poslancovi Róbertovi Madejovi, aby nás oboznámil s úvodnou spravodajskou informáciou. Nech sa páči.


Madej, Róbert, 2011.05.27 12:34 - 12:38
112.
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Vážená pani predkladateľka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma uznesením zo 4. mája 2011 určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Natálie Blahovej, Jany Kiššovej a Kamila Krnáča na vydanie zákona, ktorým se mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a zákon č. 36/2005 z. z. o rodine a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 361). Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní túto spravodajskú informáciu. Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o  rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v  legislatívnych pravidlách Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy, navrhovateľ sa však v dôvodovej správe nezaoberá otázkou súladu navrhovaného právneho predpisu s Ústavou Slovenskej republiky, platným právnym poriadkom, resp. inými právne záväznými aktmi a medzinárodnými zmluvami. Avšak vzhľadom na druh upravovaných spoločenských vzťahov možno usudzovať, že predmetný návrh zákona je s nimi v  súlade. V doložke vybraných vplyvov konštatuje návrh zákona, že neovplyvní rozpočet verejnej správy, zamestnanosť, životné prostredie, podnikateľskú sféru a  ani informatizáciu spoločnosti. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Navrhovateľ v  nej uvádza, že problematika právneho predpisu je upravená v práve Európskych spoločenstiev. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení v  návrhu zákona.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 29. apríla 2011 pod číslom 353 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som a prosím, aby ste otvorili rozpravu, do ktorej by som si dovolil sa týmto prihlásiť ako prvý do rozpravy.

Hort, Milan, 2011.05.27 12:38 - 12:38
113.
Ďakujem pekne, pán spravodajca.
Otváram všeobecnú rozpravu. Skôr ako vám dám slovo, len chcem informovať všetkých prítomných, že písomne sa do rozpravy prihlásil za poslanecký klub Slovenskej národnej strany pán Rafaj... (Reakcia spravodajcu.) Takže dáte priestor pánovi Rafajovi? Dobre. Takže, pán Rafaj, nech sa páči. Potom vystúpi pán spravodajca, ale po vystúpení pána Rafaja dám ešte priestor na prihlásenie sa do rozpravy ústnou formou.
Takže za poslanecký klub SNS pán Rafaj.

Rafaj, Rafael, 2011.05.27 12:38 - 12:48
114.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo, rovnako chcem poďakovať aj pánovi spravodajcovi, že mi umožnil vystúpiť ešte pred ním. Chcel by som sa vyjadriť k téme, ktorá je nepochybne o  ľuďoch a pre ľudí, pretože je o rodinných vzťahoch, ktoré sú veľmi citlivé, a túto problematiku zhodou okolností sme chceli riešiť aj v poslaneckom klube alebo cez poslanecký klub SNS, myslím, že pani navrhovateľka o tom vie. Totožne sme komunikovali aj so záujmovou skupinou ľudí, ktorí urobili v priestoroch Národnej rady aj prezentáciu a, myslím si, že presvedčili aj mnohých ďalších poslancoch o  nevyhnutnosti otvoriť túto problematiku.
Myslím si, že toto je taký, taký prvý nástrel s  tým, že poslanecký klub SNS má zato, že keďže spoločným menovateľom tohto problému je vynútiteľnosť práva a, samozrejme, je citlivou otázkou aj vstupovať do kompetencií, alebo akýchsi zvyklostí súdov cez Občiansky súdny poriadok, ale myslíme si, že na konci tohto reťazca vynútiteľnosti práva by mala byť aj novela Trestného zákona, na ktorej pracujeme my, resp. už ju máme, máme ju hotovú. A dúfam, že spoločnými silami takto sa nám podarí preklenúť celú tú problematiku predovšetkým k spokojnosti tých, ktorých povedzme práva v rámci zvyklostí, ktoré panujú a možnože ktoré už nezodpovedajú modernému vývoju predovšetkým na súdoch, ale aj v rámci mediácie alebo sociálnej kurately na  úradoch práce a predovšetkým v posune na opráva dieťaťa, že sa nám to podarí tak, aby s tou povestnou špinavou vodou nebolo vyliate práve to dieťa. A ja osobne mám zato, že tu ide predovšetkým naozaj o dieťa a o jeho práva a  súčasne ide o zrovnoprávnenie oboch, oboch rodičov, ktorí by mali mať rovnaké práva na  nielen styk, ale aj výchovu dieťaťa. Čiže v tej rodinnej trojčlenke matka - otec - dieťa častokrát dospejeme k výsledku, tá štatistika nepopustí, tretina manželstiev sa rozvádza, no a  potom sa následne musí riešiť aj tá najcitlivejšia otázka a to je právo dieťaťa na  oboch rodičov, pokiaľ teda nie sú prekážky na  to, aby tu bola striedavá starostlivosť, ktorá sa zaviedla do nášho právneho poriadku. Ale tiež mám za to, že s vynútiteľnosťou práva sú problémy, preto že sa naráža na určité skostnatelé(skostnatené) stereotypy.
Preto a práve preto, že rozvod je trauma pre celú rodinu a vzhľadom aj na práva dieťaťa, ktoré je v tomto naozaj najslabšie, a keďže SNS je konzervatívna strana, a pokiaľ už dôjde k rozvodu manželstva, tak si myslíme, že rodinu, predovšetkým rodinné väzby, rodinné vzťahy najmä oboch rodičov na dieťa je možné, je možné naďalej udržiavať práve takými spôsobmi. Čiže nie je to, pokiaľ som sledoval komentáre, nie je to vlastne akási nepriama podpora alebo strach z  toho, že či to nepodporí rozvodovosť, nie, myslím si, že práve naopak. Práve naopak. Kto pozná tú problematiku a ja som si preštudoval možno takúto hŕbu materiálov vrátane tých listov, ktoré som ako poslanec listov, naposledy z 22. 11. tohto mesiaca od občana zo Žiliny, kde popisuje asi na šiestich stranách veľmi podrobne svoj, svoj smutný príbeh k tomu, že ako otec sa nemôže dostať v rámci striedavej starostlivosti k svojej dcérke a, bohužiaľ, dochádza aj k prieťahom, a to tak, že celý proces sa začal, keď jeho dcérka mala 2 roky a momentálne už má 4,5 roka. Takže vidíme, že za 2,5 roka za súčasnej jestvujúcej legislatívy aj zákona o  rodine, ktorý umožnil striedavú spravodlivosť, nie je možné, nie je možné uplatniť aj jeho práva, ale predovšetkým práva jeho dcéry na  oboch rodičov. Pretože vieme, že niektorí rodičia, bohužiaľ, dieťa začínajú používať aj ako citovo alebo pozičnú zbraň voči tomu druhému. A spoločnosť by v tomto prípade mala brať ohľad na vyrovnanosť práv a predovšetkým chrániť aj legitímne práva a záujmy dieťaťa.
V Českej republike, všetci vieme, že je približne už 7-tisíc detí v striedavej starostlivosti s minimom problémov, lebo je tam naozaj lepšie nastavený systém aj legislatíva, takže vítam, že sa posunieme trošku ďalej aj v  tejto oblasti na Slovensku a v podstate tak zabránime nejakým citovým vydieraniam dieťaťa.
Pokiaľ som počul aj pána spravodajcu, tak budem reagovať, mňa osobne oslovuje predovšetkým čl. 12 výboru, teda Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý podporuje a Výbor OSN pre právach dieťaťa v roku 2007 a ktorý dokonca vyzval zmluvné strany, teda aj Slovensku republiku, aby podporovali aj v súdnych konaniach zásadu rešpektovania názorov dieťaťa vrátane práva dieťaťa na vypočutie, čo je dôležité nielen už v  tom porozvodom konaní, ale častokrát ešte aj v  mediácii alebo pred samotným týmto nepríjemným konaním, ktorým rodina, bohužiaľ, musí prejsť.
Takže, čo sa v podstate deje, aby som to zhrnul, máme tu obštrukcie, problém s vymožiteľnosťou rozhodnutí a problém s dovolaním sa práva. Čo ostáva nedoriešené? Také maličkosti, ktoré trápia naozaj ľudí, napríklad problémy pri asistencii polície, už keď je nejaké aj rozhodnutie na svete a druhá strana odmieta styk s dieťaťom. Čiže veľmi jednoznačne hovoríme o  marení súdneho rozhodnutia. Ale napriek tomu, že takúto skutkovú podstatu máme zavedenú, tak vieme, že v praxi v podstate policajt sa otočí od zatvorených dverí a odchádza preč. Máme tu v  praxi problém v tom, že jedna strana si mení cyklicky prechodné bydliská u rôznych svojich známych alebo u rodiny, a tým sa vlastne umelo, ale, bohužiaľ, zdá sa, že legálne naťahuje čas a  ten čas hrá proti dieťaťu a hrá proti citovým väzbám druhého rodiča.
Tie štatistiky takisto poznáme, takže ja na  záver tohto môjho vystúpenia v prvom čítaní chcem povedať, že otvorene podporím jeho posunutie do druhého čítania, pretože ma to rovnako oslovuje a chápem to, a čo je moja výhoda, osobná možno, ako slobodného človeka, nie som zúčastnený a nie som teda ani na jednej strane tohto problému a snažím sa na to pozerať z nadhľadu, pretože v mojom okolí tiež je veľa takýchto problémov. Veľa ľudí ma rovnako oslovilo a nemám problém ako opozičný poslanec podporiť to, čo je dobré. A znova to teda opakujem a želám, aby táto norma priniesla čím menej bolesti a čím viac spravodlivosti v našom systéme.
Ďakujem vám za pozornosť. (Potlesk.)

Hort, Milan, 2011.05.27 12:48 - 12:48
115.
S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Rafaja sa prihlásili pán poslanec Kamil Krnáč, pani poslankyňa Jana Kiššová. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.
Slovo má pán poslanec Krnáč.

Krnáč, Kamil, 2011.05.27 12:48 - 12:49
116.
Ďakujem. Pán poslanec, veľmi pekne ďakujem za vaše podporné stanovisko. My ako predkladatelia, myslím, že môžem hovoriť za všetkých predkladateľov, máme záujem o spoluprácu a o širokú spektrálnu podporu tohto riešenia. Tak ako ste spomínali, týchto prípadov, ktoré sa v praxi vyskytujú, je naozaj veľmi veľa a sú veľmi smutné. Jednak z  pohľadu rodičovských práv, z pohľadu toho práva dieťaťa napríklad na obidvoch rodičov, ale mnohí, lebo existujú aj takí odporcovia tohto riešenia, sa vôbec nezamýšľajú nad tým, že my vlastne v  demokratickej spoločnosti zásahom štátnych orgánov bránime styku dvoch ľudí, ktorí sa ničoho nedopustili a nič nespáchali. A to je tragédia.


Hort, Milan, 2011.05.27 12:49 - 12:49
117.
Pani poslankyňa Jana Kiššová, nech sa páči.
Kiššová, Jana, 2011.05.27 12:49 - 12:49
118.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, musím tiež veľmi pekne poďakovať za podporu tohto návrhu a veľmi ma teší, že predsa len existujú témy, ktoré nie sú politické a  nebudeme medzi sebou viesť boje o to, kto je v akej politickej strane, pretože tu naozaj ide predovšetkým o tie deti a naozaj pri takejto téme nie je priestor na nejaký politický boj. Veľmi oceňujem tento váš prístup. Ďakujem veľmi pekne.

Hort, Milan, 2011.05.27 12:49 - 12:49
119.
S reakciou sa prihlásil teraz pán poslanec Rafaj.

Rafaj, Rafael, 2011.05.27 12:49 - 12:51
120.
Ďakujem. V podstate sa zhodujeme v  tomto zvláštnom čase piatkového popoludnia rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a ďakujem tiež za naozaj ľudské reakcie zo strany SaS, pretože verím, že postupne nájdeme, dúfam, viacero tém, kde sa budeme môcť zhodnúť. Napríklad som za poslanecký klub SNS v skupine, kde riešime naprieč politickým spektrom koalície a opozície aj ďalší problém, ktorým je, nazvime to, týranie zvierat. Takže určite tie témy, ktoré sú ľudské a ktoré by mali byť bez prívlastkov, by poslanci parlamentu mali riešiť podľa svojho svedomia a  presvedčenia.
Ja verím, že niektorým môže povedzme riešenie tohto problému vzbudzovať otázniky, ale je tu otvorená diskusia, aby sme problémy naprávali, a myslím, že toto občania očakávajú. Predovšetkým tí, tí ľudia, ktorých sa to bytostne týka. A keby ich bolo len 10- alebo 20-tisíc na Slovensku a zákonná úprava im pomôže, tak som presvedčený, že aj takáto kvapka je veľmi dôležitá v našej zákonodarnej a legislatívnej práci.
Ďakujem.

Hort, Milan, 2011.05.27 12:51 - 12:52
121.
Ďakujem pekne. Teraz otváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Pán poslanec Gábor Gál, už avizovaný spravodajca Róbert Matej, Madej (predsedajúci vyslovil priezvisko mäkko), pardon. /Reakcia z pléna: "Madej." (Priezvisko vyslovené tvrdo.)/ Madej (predsedajúci vyslovil priezvisko tvrdo), ešte raz sa ospravedlňujem. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.
A slovo má pán poslanec Madej.

Madej, Róbert, 2011.05.27 12:52 - 13:20
122.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení navrhovatelia, v prvom rade sa chcem ospravedlniť za to, že pokazím trošku vašu entuziastickú atmosféru a  tešenie sa z toho, akým spôsobom zlepšujete právny poriadok v tejto oblasti, pretože myslím si, že toto riešenie, ktoré navrhujete, nie je správne.
Aby som nezabudol v zápale predkladania argumentov, si dovolím navrhnúť procedurálny návrh, ktorým Národná rada sa uznesie na  tom, že vráti návrh zákona na dopracovanie predkladateľovi. A ako vidíte, robím to s čestným úmyslom, aby ste neboli viazaní šesťmesačnou lehotou na opätovné predloženie zákona, ale aby ste prípadne po dopracovaní ako predkladatelia mohli predmetný návrh zákona na  ďalšiu schôdzu Národnej rady opätovne predložiť po jeho dopracovaní.
Striedavá starostlivosť, dámy a páni, povedzme si, čo to je. Striedavá starostlivosť je nový inštitút, za ktorý sme tu s  mnohými kolegami v roku 2010 tesne pred voľbami hlasovali, kde sa zaviedla možnosť určenia a zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti obidvoch rodičov. V súčasnosti to teda funguje tak, že s  konaním o rozvod manželstva je spojené aj konanie o  úprave práv a povinností k maloletému na čas po rozvode. Súčasne s výrokom, ktorým súd rozvádza manželstvo, teda rozhodne o  tom, komu zverí dieťa do osobnej starostlivosti.
Aké možnosti má v súčasnosti súd? Pred rokom 2010 mohol súd zveriť dieťa do osobnej starostlivosti matke, otcovi alebo iným príbuzným. Pri výklade tohto ustanovenia bolo zrejmé, že jeden z  rodičov bude ten, ktorému bude dieťa, teda najčastejšie z rodičov bude ten, ktorému bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Zmenou právnej úpravy v roku 2010 sa zaviedla tretia možnosť, a to, že pokiaľ majú obidvaja rodičia možnosti, schopnosti zabezpečovať starostlivosť o dieťa a  pokiaľ je to v záujme dieťaťa, opakujem, pokiaľ je to v záujme dieťaťa, takáto striedavá starostlivosť, súd môže na čas po rozvode zveriť dieťa do striedavej starostlivosti obom rodičom. V súčasnosti teda má súd pri rozhodovaní o tom, komu zverí dieťa do osobnej starostlivosti na čas po rozvode, tri možnosti: jednému rodičovi, druhému rodičovi alebo obom rodičom do striedavej starostlivosti.
Aké sú kritériá tohto výberu? Základným kritériom je záujem maloletého dieťaťa, dámy a páni, záujem maloletého dieťaťa. Každá kauza, každé jedno konanie sa rozhoduje podľa individuálnych okolností prípadu. Súd je ten, kto je povinný tieto okolnosti skutkové a právne posúdiť, vykonať dokazovanie, aplikovať na to svoje právne názory a rozhodnúť. Z týchto troch možností, ktoré v  súčasnosti po zmene právnej úpravy sú absolútne nezávislé a rovnocenné, zveriť jednému, zveriť druhému alebo zveriť obidvom do striedavej starostlivosti, si teda súd môže vybrať. Základným kritériom je záujem dieťaťa.
Ja sa pýtam, že či sudcovia majú byť len úradníci a  štatisti, ktorí budú mať zákonom vymedzené len jednu možnosť, nebudú môcť posúdiť okolnosti prípadu, pretože zákon vlastne povie, a to je navrhovaná zmena, že z troch rovnocenných možností zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti bude automaticky jedna, že pri posúdení, že obidvaja rodičia majú dostatočne vytvorené podmienky na  osobnú starostlivosť, automaticky bude dieťa zverené obidvom súčasne. Tým pádom, pretože v zásade pre posúdenie týchto otázok je, by som si dovolil povedať, skôr len rutinná vec, kde nie je prípustná úvaha súdu, či rodič má, alebo nemá vytvorené podmienky, jednoducho v tejto veci sa opiera o stanovisko kolízneho opatrovníka, nevykonáva dokazovanie automaticky sám a pokiaľ, samozrejme, niekto má byt, čisto v ňom upratané, má nejaké základné materiálne podmienky, tie podmienky pre výchovu dieťaťa asi splnené budú, tak súd bude musieť použiť už len jednu možnosť, ktorú vy ako predkladatelia, dámy a páni, návrhu zákona preferujete.
Dieťa bude teda musieť byť zverené do striedavej osobnej starostlivosti.
A v návrhu zákona ja vidím jeden obrovský problém, ktorý vám v tomto navrhovanom ustanovení vypadol. Keď doterajšie zverenie do osobnej starostlivosti je podmienené záujmom maloletého dieťaťa, to znamená jeho najlepším prospechom, čo je v jeho najlepšie dobro, toho maloletého dieťaťa, tak navrhovaná právna úprava záujem maloletého dieťaťa ako podmienku na zverenie do osobnej striedavej starostlivosti vypúšťa. Jednoducho stane sa to automaticky zo zákona, bez  ohľadu na to, či je na tom záujem maloletého dieťaťa, alebo nie. Či je to v záujme maloletého dieťaťa, alebo nie. Toto je automatika, ktorá nie je správna. Pretože skutočne neposudzovať pri zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z  rodičov, neposudzovať jeho najlepší záujem ako základnú podmienku rozhodnutia o  zverení, je úplne scestné, nehnevajte sa.
Povedzme si niečo, dámy a  páni, o striedavej osobnej starostlivosti. Nájdeme aj kritikov, ale aj tých, ktorí sú za tento inštitút. Ja si myslím, že v niektorých prípadoch striedavá osobná starostlivosť má svoje dôvody a má svoje opodstatnenie. Nezabúdajte ale, dámy a páni, akým spôsobom má byť zabezpečený výkon striedavej osobnej starostlivosti. Dieťa maloleté, čo je pre účely zákona o rodine vo veku od 0 až do 18 rokov, bude zverené dvom rodičom. O striedavej osobnej starostlivosti v  súčasnosti v praxi rozhodujú súdy na základe podmienky záujmu maloletého dieťaťa. Rozmýšľa súd pri určení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, či sú vôbec založené podmienky na to, aby dieťa bolo zverené do striedavej osobnej starostlivosti.
Aké sú to? Ja sa pýtam, na  čas po rozvode rodičia, rozvedení manželia, sa jeden od druhého odsťahujú. Jeden bude bývať v Bratislave, druhý 200 kilometrov v  Banskej Bystrici. Striedavá osobná starostlivosť by mala byť v záujme maloletého dieťaťa. Mala by mať svoje na to vytvorené podmienky. Ja sa pýtam, kto a akým spôsobom by ste chceli, keď súd bude automaticky musieť určiť striedavú osobnú starostlivosť v každom prípade, aj v takom, kde na  to nie sú vytvorené podmienky, pretože vy hovoríte, že u každého musia byť podmienky na osobnú starostlivosť, tým pádom ide do striedavej osobnej starostlivosti, ale nehovoríte o tom, či sú podmienky na striedavú osobnú starostlivosť. To znamená, aby obidvaja poskytovali, či sú podmienky na to, aby obidvaja spoločne poskytovali striedavú osobnú starostlivosť. A to je ten záujem maloletého dieťaťa.
Teraz si predstavte, dámy a  páni, že dvaja rodičia, u  ktorých sú podmienky na  osobnú starostlivosť, bývajú od seba 200 kilometrov. Zo zákona súd bude musieť zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti. Podľa môjho názoru nie sú vytvorené podmienky na  striedavú osobnú starostlivosť. Ako chcete, aby v takomto prípade napríklad, a takých prípadov je x, y, z, ako chcete, aby bola poskytovaná osobná starostlivosť? Ktorému z  rodičov? Kde bude navštevovať dieťa školu? Kde bude navštevovať lekára? V  ktorom meste, u ktorého rodiča? A tak ďalej. To je ten záujem maloletého pre určenie striedavej osobnej starostlivosti.
Automaticky, keď chce Národná rada, naopak, obmedzovať súdy v  rozhodovaní, tak návrhmi zákonov spôsobíme väčšie skrivodlivosti a myslím si, že práve toto je doklad jednej z nich. Keď striedavú osobnú starostlivosť posudzuje súd, striedavá osobná starostlivosť od roku 2010 do istej miery spomalila konania, aj rozvodové, pretože súd musí a je povinný vykonať všetko dokazovanie. To znamená, keď jeden z rodičov navrhne striedavú osobnú starostlivosť, je to či už z  úniku pred platením výživného alebo čohokoľvek iného, tak súd musí posudzovať, či sú vytvorené na to podmienky. Vyjadruje sa k tomu kolízny opatrovník, môže sa k tomu vyjadriť maloleté dieťa, ak je s ohľadom na svoje schopnosti, vek schopné samostatne prejaviť svoj názor pred súdom, a  vyjadruje sa k tomu znalec z  odboru psychológie, pokiaľ je ustanovený v konaní. Všetky tieto v rámci celého tohto dokazovania súd je povinný zistiť, či sú na to materiálne a iné okolnosti, podmienky na to, aby dieťa bolo v striedavej osobnej starostlivosti.
Takto zákonom obídeme celý tento proces. Jednoducho nezaujíma nás materiálna stránka, nezaujíma nás záujem dieťaťa a  naordinujeme, že v každom prípade musí byť striedavá osobná starostlivosť o  dieťa. Toto riešenie práve z  toho dôvodu, dámy a páni, určite nie je dobré.
Dovoľte mi ešte, aby som sa vyjadril k tým dôvodom, ktoré ste uvádzali na  predloženie tejto právnej úpravy. Ja s tými štatistikami a s tými dôvodmi a problémami, ktoré popisujete, súhlasím. Nesúhlasím ale so spôsobom ich prezentácie a so spôsobom, akým popisujete z  toho vzniknuté problémy. Súhlasím s tým, že v mnohých konaniach, následne po mnohých konaniach majú - a  teraz povedzme si to na  rovinu, tento návrh zákona je jednostranne v prospech otcov, keby bol na to záujem, nám s tým problém. V  mnohých konaniach majú otcovia problém zabezpečenia styku s vlastným dieťaťom, stretávať sa so svojím dieťaťom, realizovať tento styk. To je fakt. Povedzme si ale otvorene, že či striedavá osobná starostlivosť v každom jednom prípade je spôsob, akým tento nedostatok odstránite. Myslím si, že práve nepoznanie tejto problematiky viedlo navrhovateľov k účelovému jednému návrhu, hoci tieto problémy treba trošku riešiť komplexnejšie.
Po rozhodnutí súdu, kde súd zverí dieťa do osobnej starostlivosti rodičovi, rozhodne aj o tom, ako sa bude realizovať styk s  druhým rodičom. Ustanoví nejaké hodiny, víkendy, dni, týždne, na základe ktorých, podľa ktorých sa bude môcť ten druhý rodič stretávať so  svojím dieťaťom. Čo sa ale stane? Stáva sa častokrát to, že druhý rodič, teda ten rodič, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, napriek právoplatnému rozhodnutiu súdu nie je ochotný vydať dieťa v čase, keď dieťa má realizovať styk s druhým rodičom. Robí tomu prekážky, obštrukcie, ktoré napríklad spočívajú v tom, že každý druhý týždeň čistou náhodou cez víkend vtedy, keď má byť dieťa s druhým rodičom, tak je dieťa choré. Dokonca matky "vybavovačky" v tomto prípade sú schopné každý druhý víkend získať aj PN-ku od lekára. Možno ho už potom, keď to začne byť podozrivé, začne byť podozrivé, bude to musieť byť stále iný.
Povedzme si, ale aké spôsoby majú tí, ktorí majú právo stretávať sa so svojím dieťaťom a právny nárok uznaný súdom, judikovaný, aké majú na odstránenie týchto nedostatkov, na  zabezpečenie svojich práv a  v čom by sme im mohli pomôcť? V prvom rade poznám mnohé prípady otcov, ktorí sa nestretli osem rokov s  dieťaťom. Sú to tragické prípady a absolútne súhlasím s vami. V niektorých prípadoch už aj ich to prestalo baviť, pretože tých možností aj podľa súčasnej legislatívy nemajú veľa, alebo stratila vôbec energiu domáhať sa svojich práv ďalej na súde.
Keď jeden z rodičov bráni realizácii styku druhého rodiča s dieťaťom, samozrejme, môže sa dopustiť aj trestného činu, ktorý spočíva v nerešpektovaní, v  marení výkonu úradného rozhodnutia. Môže byť druhému rodičovi, tomuto rodičovi, ktorý má dieťa odovzdať, uložená pokuta, a  to aj opakovane. Súd môže pristúpiť k výkonu rozhodnutia. To znamená, oprávnený rodič môže podať návrh na výkon rozhodnutia. A v neposlednom prípade, a  tu sa pýtam, že či to nie je nedostatok tej právnej úpravy, v prípade, keď rodič nerešpektuje právo na styk dieťaťa s druhým rodičom, keď ho v tom obmedzuje, robí obštrukcie, tak môže v  takomto prípade zmeniť rozhodnutie o zverení do osobnej starostlivosti a  zveriť toto dieťa tomu druhému rodičovi. Ako sankciu tomu, že opakovane ten rodič, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, nerešpektuje styk.
Problém je v tom, že toto ustanovenie súdy nevyužívajú, pretože je to dané najmä tým, že nemajú odvahu na takéto rozhodnutie, keď matka bráni otcovi stretávať sa s  dieťaťom, robí to opakovane. Zažili sme prípady aj desať, aj viackrát, tak nie je vždy veľká vôľa na to, aby jej bola uložená pokuta aj vzhľadom na sociálnu situáciu, v akej sa nachádza, ale je veľká obava zmeniť vôbec rozhodnutie o  zmene, rozhodnutie o zverení do osobnej starostlivosti a  v takomto prípade zveriť do osobnej starostlivosti dieťa otcovi.
Ja sa pýtam, či by sme nemali ísť touto cestou? Zaviesť ako obligatórnu sankciu zmenu rozhodnutia o  zverení do osobnej starostlivosti v prípade, ak niekoľkokrát opakovane je marený styk jedného rodiča s  druhým. Pretože v týchto veciach dochádza k porušeniu práva právoplatných rozhodnutí, ale toto je spôsob, akým vykonáte právoplatné rozhodnutia.
A druhá vec je ešte iná, a  to si povedzme, to je rigídnosť samotného procesu, civilného procesu, kde výrok súdu musí byť určitý. Rozhodnutia súdov sa musia zakladať na tom, že v  rozsudku musí byť napísaný presný deň, dátum, obdobie, v ktorom je právo druhého rodiča, ktorému dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti, realizovať styk s maloletým. V tomto je ten problém, dámy a páni, že keď má rodič právo stretávať sa každý druhý víkend a ten každý druhý víkend bude dieťa choré, je veľmi ťažké preukázať, že k tomu styku nemohlo dôjsť, nemalo dôjsť alebo malo dôjsť. A je veľmi ťažké nájsť náhradné plnenie. Je nemožné, pretože vlastne v tom čase k plneniu toho rozsudku nemohlo nastať a náhradné plnenie v zmysle rozsudku ani príslušných právnych predpisov v  súčasnosti možné nie je.
Je možno dôvod na úvahu, aby sme si povedali, keď je určený styk maloletého so  súdom v nejakom rozsahu po nejaké obdobie a tento styk sa z akýchkoľvek dôvodov nerealizuje bez ohľadu na  to, či ide o subjektívne dôvody kvôli niektorému rodičovi, alebo objektívne dôvody kvôli chorobe maloletého, aby si ten rodič, ktorý má právo na  stretávanie sa s týmto dieťaťom, mohol napriek vtedajšej nemožnosti tento časový úsek vyčerpať hneď po tom, ako odpadne prekážka na  realizáciu styku s  maloletým. To znamená, keď to nevyjde cez víkend a  dieťa po týždni vyzdravie, ihneď napriek tomu, ako je určený styk v akom rozsahu, si môžem vyčerpať tento čas a byť so svojím dieťaťom.
Toto sú spôsoby, dámy a  páni, na základe ktorých by bolo možné zlepšiť už súčasný právny stav. Máme obrovské množstvo rozsudkov právoplatných, ktoré ustanovujú povinnosti o tom, akým spôsobom bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti jednému rodičovi a ako bude prebiehať stretávanie s  druhým rodičom. My potrebujeme, to, čo potrebujeme, dámy a páni, riešiť, sú tie desaťtisíce a  státisíce rodičov, ktoré tieto právne vzťahy už majú rozhodnuté, kde dochádza ku konfliktom, a to na základe právnej úpravy, ktorá by sprísnila a uľahčila vymáhanie takýchto nárokov rodičov, ktorí sa chcú stretávať s dieťaťom.
Upozorňujem a ešte raz poukazujem na to, že obmedzenie súdu rozhodnúť z  troch možností na jednu je možno
1. popretie posúdenia najlepšieho záujmu dieťaťa na zverenie do osobnej starostlivosti a
2. je obmedzenie možnosti posúdenia individuálnych okolností prípadu, skutkových a právnych.
Nie je dobré, keď si zákonodarca myslí, že práve to jedno jeho riešenie je najlepšie. Tie individuálne okolnosti prípadu je potrebné posúdiť a to nedokážeme, dámy a páni, my v parlamente, ale mali by sme dôverovať potom odborníkom, súdom, ktorí sa opierajú, samozrejme, o  znalecké dokazovanie, ktorého súčasťou je správa kolízneho opatrovníka, správa znalca z odboru psychológie detí a dospelých a tak ďalej atď.
Čo sa týka návrhu na  doplnenie predbežného opatrenia, ktoré by malo spočívať v tom, že dieťa má byť zverené do striedavej starostlivosti rodičov v  prípade na základe predbežného rozhodnutia, ja osobne s týmto mám trošku problém ešte taký právny a  ten spočíva, dámy a páni, v  tomto. Predbežným opatrením alebo účelom predbežného opatrenia je upraviť právne vzťahy účastníkov konania na  čas do meritórneho rozhodnutia súdu. Teda na  čas do rozhodnutia súdu vo veci samej. Účelom predbežného opatrenia je buď upraviť tieto vzťahy, alebo zabezpečiť budúci výkon rozhodnutia, ktorý by mal byť ohrozený. Zo samej podstaty inštitútu predbežného opatrenia, dámy a páni, vyplýva, že na  nariadenie predbežného opatrenia má byť naliehavý právny záujem. Má byť nejaký právny záujem, ktorý napĺňame nariadením predbežného opatrenia.
Ja sa pýtam, dámy a páni, keď je dieťa zverené, keď dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti žiadneho z rodičov, de facto rodičovské práva vykonávajú k tomuto dieťaťu obidvaja rodičia, presne rovnako podľa ustanovení zákona o  rodine, zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti rodičov predbežným opatrením nevykonávame nič, nedosahujeme nič, pretože opäť rodičovské práva budú vykonávať k dieťaťu obidvaja rodičia spoločne. Podľa môjho názoru nariadením predbežného opatrenia zverením do striedavej osobnej starostlivosti neplníme žiadny naliehavý právny záujem, pretože sa tým neodstraňuje žiadny stav právnej neistoty. Pretože stav právnej neistoty nastáva len vtedy, pokiaľ je nedohoda medzi rodičmi a je potrebné zabezpečiť, kto bude vykonávať práva vo vzťahu k jednotlivému, vo vzťahu k maloletému dieťaťu.
To je len na margo. Možno o  tomto je možné viacej diskutovať, ale podľa môjho názoru je potrebné vôbec sa zamyslieť nad striedavou starostlivosťou.
Dámy a páni, ja som bol vždy zástanca možnosti striedavej osobnej starostlivosti. V  konaniach to spôsobuje síce problém, ale je to na  prospech účastníkov konania, na prospech maloletého dieťaťa. Pokiaľ je jedna z  možností, aby dieťa bolo zverené do striedavej osobnej starostlivosti, nedávajme, prosím vás pekne, povinnosť v každom jednotlivom prípade bez  posúdenia záujmu maloletého zveriť dieťa do osobnej striedavej starostlivosti. V  niektorých prípadoch zverenie do striedavej starostlivosti vyhovuje. Vyhovuje preto, že sa tak rodičia, či už vedia slušne dohodnúť, alebo po rozhodnutí súdu nájde si ten život cestu a budú takéto rozhodnutie rešpektovať. Striedavá starostlivosť je ale, dámy a páni, aj o tom, že to dieťa je každé dva týždne alebo každý mesiac v  taškách a presúva sa na iné miesto svojho potom ďalšieho obvyklého pobytu, ktoré bude mať dva.
Striedavá starostlivosť je vhodná vtedy, keď má dieťa bydlisko obidvoch rodičov blízko pri sebe, keď môže navštevovať jednu školu, keď môže navštevovať jedného lekára a keď vzdialenosti od týchto miest sú relatívne primerané. Striedavá starostlivosť ale nie je vyhovujúca vo všetkých prípadoch, pretože tí rodičia už nemusia spolu bývať a môžu byť, nemusia blízko pri sebe bývať a  nemusia byť tak dané okolnosti prípadu, ktoré by nasvedčovali tomu, že je splnený záujem maloletého dieťaťa.
Preto, dámy a páni, by som odporúčal, aby sa navrhovatelia zaoberali tým, ako zvýšiť vymožiteľnosť v  súčasnosti rozhodnutých vecí na súdoch, ako zvýšiť zodpovednosť rodičov, ktorí sú povinní umožniť realizovať styk druhého rodiča s maloletým dieťaťom a ako prípadne zvýšiť aj sankcie za to v prípade, keď takýmto spôsobom porušujú právoplatné rozhodnutia súdov. To je cesta a prvý krok k tomu, ako zvýšime vymožiteľnosť práva aj pre otcov, ktorí sú dôvodmi pre vás na to, aby ste predložili tento návrh zákona.
Samotné obligatórne určenie striedavej starostlivosti však tento problém nerieši a  hlavne, dámy a páni, možno nerieši tie desaťtisíce prípadov, ktoré sú rozhodnuté.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

Hort, Milan, 2011.05.27 13:22 - 13:22
123.
Ďakujem pekne. S faktickými poznámkami na  vystúpenie pána spravodajcu sa prihlásili pán poslanec Kamil Krnáč, ďalej Jana Kiššová, Erika Jurinová, Viera Tomanová, Jozef Viskupič, László Solymos. Celkom šesť. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.
Slovo má pán poslanec Kamil Krnáč.

Krnáč, Kamil, 2011.05.27 13:22 - 13:22
124.
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec, pôjdem postupne po tých častiach, ktoré ste vlastne vymenovávali.
Čo sa týka rovnocennosti tých rozhodnutí súdov, tak je zaujímavé, že ak považujeme tie jednotlivé rozhodnutia, to znamená otec, matka alebo striedavá starostlivosť, za rovnocenné, potom štatistika tomu nenasvedčuje, možnosti. Tá štatistika tomu nenasvedčuje, ak v  praxi dochádza iba takmer jednopercentnému napĺňaniu tej striedavej osobnej starostlivosti, tak potom asi tá rovnocennosť niekde pokrivkáva.
A čo sa týka tej drvivej väčšiny vášho príspevku a  kritiky tej obligatórnosti toho rozhodnutia v  prospech striedavej starostlivosti, tak v rámci toho zákona o rodine a v rámci toho § 24 ods. 2, kde sú vymenované tie kritériá, kedy vlastne súd má rozhodnúť o  striedavej starostlivosti, tak sme už, resp. po podaní do podateľne Národnej rady sme sa zhodli aj predkladatelia aj s  osobami, s ktorými sme to konzultovali, že vlastne k tým kritériám pribudne aj zohľadnenie záujmu dieťaťa, čo znamená, že vlastne ten celý váš príspevok kritický na margo tohto zákona vlastne je postavený iba na  tejto jednej zmene. Preto nerozumiem dosť dobre vášmu návrhu, aby celý zákon bol kvôli tejto jednej zmene, ktorá sa dá v druhom čítaní napraviť, aby bol celý návrh vrátený na  prepracovanie.
Na jednej strane ste kritizovali obligatórnosť, ktorú ako som teraz adresoval, bude veľmi jednoduchým spôsobom vyriešená. Na druhej strane ste navrhli ako alternatívne riešenia obligatórne tresty, obligatórne sankcie. Tam už zrazu obligatórnosť nevadí. To znamená, že tam jednoduchým spôsobom, áno, tam už jednoduchým spôsobom predurčíme, ako súd má rozhodnúť v danom prípade, či už má teda zveriť do dieťa inému rodičovi alebo, to je jedno, proste akýkoľvek iný druh sankcie. V  tomto prípade, v  tomto prípade práve si myslím, že treba, aby súd zvážil tie okolnosti, za ktorých to vzniklo.
Ďakujem.

Hort, Milan, 2011.05.27 13:22 - 13:22
125.
Ďalej s  faktickou poznámkou sa prihlásila pani poslankyňa Jana Kiššová, nech sa páči.

Kiššová, Jana, 2011.05.27 13:22 - 13:24
126.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, spomínali ste, že navrhovaná úprava nereflektuje na záujem dieťaťa, že z  tohto návrhu vypadlo toto ustanovenie. No dnes naozaj v tom ustanovení je napísaný záujem dieťaťa. Ale nám to nevypadlo, my sme kvalitatívne lepšie popísali, čo záujem dieťaťa má byť, a máme za to, že pokiaľ sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja záujem a majú na to vytvorené podmienky, tak toto je ten najlepší záujem dieťaťa.
To, čo dnes je v zákone o  rodine povedané, že je záujem dieťaťa, je to podľa mňa veľmi vágne pomenovanie niečoho, čo nikde nie je definované, čo to je. Ja som nikde v  zákonoch nenašla napísané, čo znamená najlepší záujem dieťaťa. Čiže toto z nášho ustanovenia nevypadlo, je to kvalitatívne lepšie popísané a  pomenované.
Nie je pravdou, že ideme týmto návrhom zákona robiť zo  sudcov úradníkov. Veď súd predsa posudzuje, či rodičia sú spôsobilí vychovávať dieťa, či majú na to vytvorené vhodné podmienky. Ja vôbec nerozumie tomu, prečo hovoríte o  tom, že týmto ustanovením sa môže stať, že dieťa bude cestovať 200 km od jedného rodiča k druhému a bude chodiť do ktorej školy. No veď to sú predsa tie podmienky, veď toto posudzuje súd, či sú vytvorené podmienky na  to, aby dieťa kontinuálne fungovalo vo svojom živote, tak ako fungovalo predtým. To znamená, bude chodiť do rovnakej školy, bude navštevovať rovnaké krúžky a podobne. Čiže to sú tie podmienky. Ja rovnako, ako vy hovoríte, že keď jeden rodič býva v  jednom meste a  druhý býva 200 km od toho, nie sú na to vytvorené podmienky, veď toto ten súd skúma.
Ďalej ste povedali, že striedavá starostlivosť nie je vhodná v každom prípade. Opäť súhlasím, ale ... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

Hort, Milan, 2011.05.27 13:24 - 13:24
127.
Pani poslankyňa Erika Jurinová s faktickou poznámkou, nech sa páči.

Jurinová, Erika, 2011.05.27 13:24 - 13:26
128.
No, kolegovia vypovedali vlastne už všetko, čo som chcela, takže už len taká drobnosť, že vlastne na tom vašom príspevku vidno veľký rozdiel oproti kolegovi Rafajovi, ktorý teda sa snažil naozaj o nejaký konštruktívny prístup. Vy ste to viedli nejak viac reštriktívne. A myslím si, že to možno vychádza práve z vašej životnej skúsenosti, ktorá tu vlastne chýba. Neviem, vy ste to vyčítali práve predkladateľke, že tá životná skúsenosť chýba jej. Tak myslím si, že jednak ako matka, jednak to, že doteraz pracovala ako sociálna poradkyňa, jej to právo k tomuto sa vyjadrovať a  možnože aj vznášať takéto návrhy má.
Určite pripustím, že to, čo ste vy navrhovali riešiť, je nutné vylepšiť, hej, práca súdov. Toto nikto nevraví, že je to dokonalé. Každý vie, že práve v tomto sú najväčšie problémy. Ale určite nesúhlasím s  tým, že poďme upravovať len túto oblasť, ktorá existuje, a  striedavú starostlivosť nechajme zatiaľ tak, ako bola pôvodne vytvorená a  schválená.
Ešte sa dotknem, vraveli ste, že dieťa je možno rado, aha, otázku ste dávali, že či je dieťa rado v  taškách? No, možnože niekedy naozaj v tých taškách aj rado bude práve preto, že bude chcieť byť aj s tým druhým rodičom.
Ďakujem.

Hort, Milan, 2011.05.27 13:26 - 13:26
129.
Pani poslankyňa Viera Tomanová, nech sa páči.

Tomanová, Viera, 2011.05.27 13:26 - 13:27
130.
Ďakujem pekne. Ja chcem v  prvom rade poďakovať môjmu kolegovi Dr. Madejovi za veľmi precízne rozobratie problému, ukázanie, kde predložený návrh má chyby, a v každom prípade aj to ma teší, že sa k tomuto návrhu opäť hlási, pretože bol jedným z  tých, ktorí striedavú starostlivosť presadzoval a  podporil, aby sa dostala do života.
Pán Dr. Madej presadzuje nie prvýkrát zákony v  prospech rodiny a v prospech detí a bolo by vhodné, dámy poslankyne, ktoré predkladáte tento návrh, nie starostlivo brániť a  invektívy používať voči pánovi Dr. Madejovi, že je neskúsený v  tejto oblasti a podobne.
Dámy, vy ste tu už preukázali na  mnohých zákonoch, že nemáte skúsenosti v  tejto oblasti, preto prosím, ak máme záujem detí na  pamäti, počúvajme pána Dr. Madeja a  skúsme spojiť sily a  pripraviť návrh zákona tak, aby bol skutočne aj v  rámci striedavej starostlivosti vyhovujúci, a  majme na  pamäti záujem dieťaťa.
Ďakujem.

Hort, Milan, 2011.05.27 13:27 - 13:27
131.
Pán poslanec Jozef Viskupič, nech sa páči.

Viskupič, Jozef, 2011.05.27 13:27 - 13:28
132.
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega, ja som počúval prejav, okrem procedurálneho návrhu na  vrátenie zákona na  prepracovanie som čakal teda, keďže som si písal nejaké poznámky a  viac-menej sa mi to, tie výhrady smerovali k obligatórnosti, že predložíte teda nejaký konkrétny pozmeňovák. A som teda mierne sklamaný, lebo myslím si, že ak na základe toho, že ste to rozpracovali dosť dopodrobna, že by som videl teda tú vašu predstavu v  zmysle toho pozmeňováka, čo je teda pre mňa trošička sklamaním. Ďakujem.

Hort, Milan, 2011.05.27 13:28 - 13:28
133.
Pán poslanec László Solymos, nech sa páči

Solymos, László, 2011.05.27 13:28 - 13:29
134.
Ďakujem pekne. Tak bavíme sa tu o veľmi citlivých veciach a ja nepochybujem o  tom, že predkladatelia tohto návrhu mali záujem o  to, aby to v  záujme dieťa bolo čo najhlbšie. Vieme o  rôznych osudoch, ktoré poznačili viac rodín po takých rozvodoch, a  vieme o tom, že veľakrát, tak ako sa súd rozhodol, tak potom vymožiteľnosť toho rozhodnutia bolo veľmi ťažké a  veľakrát sabotované a  nemožné.
Na druhej strane neviem si predstaviť to, že môžeme my odtiaľto, z  tejto sály, určiť nejakú variantu a  jednu z  alternatív, ku ktorej sa súd môže prikloniť ako lepšiu, ako iná alternatíva bez toho, aby sme mohli preskúmať tie okolnosti. Totižto tak, ako to už bolo povedané aj teraz pánom Madejom, proste na to vplýva strašne veľa vecí a  každý prípad je osobitný. To znamená, ten súd sa musí nejakým spôsobom rozhodnúť a v tomto vidím problém. V tom vidím problém, že my chceme nejakým spôsobom predurčiť niektorú alternatívu ako lepšiu, ako najlepšiu. Niekedy to tak nefunguje. To znamená, s tým ako mám trošičku problém.
Ďakujem pekne.

Hort, Milan, 2011.05.27 13:29 - 13:30
135.
Reagovať na  faktické poznámky bude teraz pán spravodajca Róbert Madej.

Hort, Milan, 2011.05.27 13:30 - 13:32
137.
Ďalej je prihlásený do rozpravy pán poslanec Gábor Gál ako posledný, nech sa páči.

Gál, Gábor, 2011.05.27 13:32 - 13:36
138.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vystúpil k tomuto návrhu, poslaneckému návrhu zákona a hneď musím na začiatok povedať, že som zástancom striedavej starostlivosti o dieťa, ale ani v apríli 2010 som nehlasoval za ten zákon z  rúk pánov poslancov Lišku a  Martina Kuruca, lebo bol to takpovediac taká jednoriadková novela. Už sme vtedy upozornili vtedajších poslancov, že bude to problém, že vykonávacie ustanovenia normy tam nie sú. Je to hmotnoprávna norma, ktorá nič nerieši.
Tá štatistika, ktorú ste uviedli, nám dala aj za pravdu, že tých rozhodnutí veľa ani nebolo. Bolo to vtedy prijaté v  eufórii pred tým, že idú voľby, tak každá z  politických strán hľadala, že skôr nehľadala nejakých protivníkov, aby nikto nevystúpil proti ním, tak takto vtedy to prešlo ako jeden z  posledných zákonov, ale sme upozornili na tento problém.
Tento problém, bohužiaľ, ani tento návrh nerieši, napriek tomu ideme to podporiť v  prvom čítaní, posunieme to do druhého čítania, ale s  podmienkou, že všetky tie naše pripomienky alebo výčitky - sčasti, ktoré vyslovil aj pán poslanec Madej, ja ich nebudem opakovať - sa odstránia. Lebo fakt, ako je navrhnuté, tento zákon, táto novela je návrh v  prospech otcov, v  záujme otcov, nie v záujme dieťaťa.
Ja som praktizujúci advokát, viem, koľko takých rozhodnutí je, ktoré diskriminujú, vyslovene diskriminujú otcov a sú kvôli tomu aj v rozpore so  záujmom dieťaťa, lebo nie raz degradujú toho druhého rodiča na platcu výživného. Zaplať, ale už styk už je obmedzený.
Poviem posledný príklad, prípad, ktorý sa nám stal, keďže dieťa bolo malé, dvoj- alebo trojročné, tak súd nedovolil otcovi, aby to dieťa, syn uňho prespával. Pritom sme dokázali, že to dieťa celé týždne prespáva u  matky nového frajera, tej exmanželky, čiže u cudzej osoby, ale súd nedovolil, aby u svojho otca prespával, lebo má len tri roky. A takéto prípady, bohužiaľ, sa dejú, ale liekom nie je tento návrh, keď dáme obligatórnu, obligatórny úkaz sudcom, že takto máte rozhodnúť.
Pani poslankyňa Kiššová, ste vo faktickej poznámke povedali, že áno, že tie podmienky. Nie, to nemáte pravdu, že tie podmienky, lebo podmienky presne z  textácie sa vyplynuje, vyplýva to, že musia byť splnené podmienky zvlášť u  jedného aj u  druhého rodiča. Ale nie spoločne a  nie v záujme dieťaťa. Čiže to, keď nebude trvalé bydlisko obidvoch rodičov, bude vzdialené, tak ešte stále sú splnené podmienky podľa tejto litery. Možno ste mali záujem na  nejakej inej úprave, ale z  textu toto vyplýva. A tiež veľmi hovoríte, že idete to dávať naspäť, ale z  textu ste vyňali ako jeden(jednu) z  podmienok a to musí byť hlavne hlavnou podmienkou - záujem dieťaťa, aby súd ako tak rozhodol.
Ja nebudem ďalšie moje pripomienky tu rozvádzať v  prvom čítaní, my si k tomu sadneme a  dúfam, že to vyriešime tak, aby aj otcovia boli spokojní, aby aj súdy vedeli rozhodovať a  hlavne aby to bolo v  prospech tým deťom, ktorí sú aj už tak osudom potrestané, že ich rodičia sa rozviedli.
Ďakujem pekne.

Hort, Milan, 2011.05.27 13:36 - 13:36
139.
S faktickou poznámkou pani poslankyňa Jana Kiššová ako jediná. Uzatváram možnosť prihlásiť sa faktickou poznámkou na  vystúpenie predrečníka.
Slovo má pani poslankyňa Kiššová, nech sa páči.

Kiššová, Jana, 2011.05.27 13:36 - 13:38
140.
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem za podporu, keď to môžem takto povedať, napriek tomu, že nie celkom rozumiem tomu, že podporíme s  podmienkou. Ja to také tlačítko nemám na svojom hlasovacom zariadení. A chcem len veriť tomu, že do druhého čítania nájdeme konsenzus na  tom, ako to má vo finále vyzerať. A naozaj pripúšťam, že je možná úprava tak, aby tie podmienky naozaj reflektovali to, čo bolo záujmom aj nás ako predkladateľov tou definíciou, ktorá možno nie je ideálna, povedať.
Takže áno, určite bolo záujem povedať, že tie podmienky, ktoré majú byť splnené, majú byť v záujme dieťaťa, majú ho reflektovať, nemajú byť proti záujmu dieťaťa a  nemajú vznikať situácie, ktoré tu boli pomenované, že by mohli nastať.
Chcem ešte povedať jednu vec, ktorú som, aj vy ktorú ste hovorili, že nie vždy je ideálna striedavá starostlivosť. No nie je. Striedavá starostlivosť ani jedna z  možností po rozvodovej starostlivosti nie je ideálna. Ideálna je, keď dieťa vyrastá v  kompletnej rodine s  obidvomi rodičmi v  jednej domácnosti. My ale hovoríme o  obmedzených možnostiach, ktoré sú po rozvode alebo rozchode rodičov dieťaťa. Čiže hľadáme jedno zo zlých riešení, jedno lepšie zo  zlých riešení. A to si naozaj myslím, že keď má dieťa možnosť vyrastať s  jedným alebo s  druhým, alebo s obidvomi rodičmi, tak lepšie je, aby toto dieťa neprišlo o  jedného z  rodičov.
Ďakujem.

Hort, Milan, 2011.05.27 13:38 - 13:40
141.
Pán poslanec Gábor Gál bude reagovať na  faktickú poznámku, nech sa páči.

Gál, Gábor, 2011.05.27 13:38 - 13:40
142.
Ďakujem za faktickú poznámku. Pani poslankyňa, ale medzi tým ma(mi) napadol ďalší príklad, ktorý musím uviesť a ktorý dokazuje, že ten návrh nie je dobrý takto, ako je skoncipovaný. Čo keď budú obidvaja rodičia bývať v jednom meste, povedzme v  Bratislave? Čiže tie podmienky u  obidvoch budú subjektívne splnené, ale aj objektívne pre dieťa. Ale ten vzťah medzi rodičmi bude tak rozvrátený, že keď dieťa bude jeden týždeň u  jedného a  druhý týždeň u  druhého, celé týždne to dieťa nebude počúvať nič iné, ako jeden rodič nadáva, prepáčte za výraz, nadáva na toho druhého rodiča a opačne. Aj v  tomto prípade súd podľa mňa by nemal pristúpiť na  to, že prisúdi dieťa do striedavej starostlivosti. Lebo to síce, budú tu splnené všetky podmienky, ale v akom prostredí bude to dieťa vyrastať? Aký duševný život bude mať z  toho, že keď bude u otca, tak bude celý týždeň počúvať, že tvoja mamka je zlá, lebo nechce a  hento-toto? Alebo opačne, tvoj otec je zlý, lebo nedovolí toto a toto. To nebude v  záujme dieťaťa. Áno, bude to v  záujme obidvoch rodičov, aby aj jeden, aj druhý mal týždeň čo týždeň to dieťa u seba, ale riešením toto nie je. (Potlesk.)

Hort, Milan, 2011.05.27 13:38 - 13:40
143.
Pán poslanec Gál bol posledný prihlásený do rozpravy. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pýtam sa pani navrhovateľky, či chce využiť právo záverečného vyjadrenia v  rozprave.
Nech sa páči.

Blahová, Natália, 2011.05.27 13:40 - 13:49
144.
Ďakujem pekne všetkým, ktorí sa vyjadrili v  rámci rozpravy.
V prvom rade chcem poďakovať pánu Rafajovi, ktorý tu vystúpil za klub SNS s  jeho vyjadrením podpory. Vážime si tento nadhľad celého poslaneckého klubu, keďže naozaj pochopili, že táto téma nie je téma politická, a  boli by sme radi, keby sa aj niesla v  tomto duchu v  ďalšej diskusii.
K pánovi kolegovi Madejovi mám niekoľko poznámok s  odrážkou, ktoré mi tak vyskočili viac-menej z  vášho, z vášho komplexného prejavu, ktorý bol celý popretím alebo, alebo negáciou toho, čo my vlastne chceme. Hovoríte, že bez posúdenia, neviem, kde ste našli, že bez posúdenia ide rozhodovať niekto o  ďalšom živote dieťaťa. Boli tu spomínané vhodné podmienky, ako pán kolega povedal, vhodné podmienky boli myslené skutočne ako vhodné podmienky, ktoré majú priamo vplyv na to, či bude realizovateľná striedavá osobná starostlivosť. Veríme, že môže byť aj iný výklad. Tento výklad sme počuli v  tejto chvíli prvýkrát, že niekto by si takto vykladal to, čo tam bolo napísané. Ešte sme s  týmto výkladom neboli konfrontovaní, keďže, keďže sme, a je to prvýkrát, sme ochotní o  tejto veci diskutovať a  to naozaj nie je dôvod na  to, aby bol zákon stiahnutý alebo, alebo daný na  prepracovanie.
Striedavá starostlivosť je prirodzeným pokračovaním
stavu pred rozchodom. Je v najlepšom a  v prvoradom záujme dieťaťa, inak z neho robíme polosirotu. Protiprávne a  protiústavné je, že bez  dokazovania sa automaticky súdmi obmedzuje rodičovské právo bez  skúmania, zdôvodňovania. Účelom súdu je skúmať, či má byť obmedzené právo rodiča a  dieťaťa, ak je to v jeho záujme, a nie skúmať spôsobilosť.
Pred pár chvíľami ste schválili, teda resp. váš klub nie, ale my všetci ostatní, zmeny v oblasti sociálnoprávnej ochrany a  sociálnej kurately, ktoré sa priamo dotýkajú sociálnych šetrení, výstupov zo  šetrenia, práce kolíznych opatrovníkov, aby sa dostávala na  súd komplexná správa s  odporúčaním zrejmým a  zreteľným, ktoré má pomôcť aj sudcovi, aj, samozrejme, pri rodine a  pri šetrení celej situácie. Takže aj v  tomto zákone, v inom zákone sme pripravili pôdu na to, aby tie rozhodnutia boli správne a  spravodlivé.
No, vaša poznámka, jedna z  mnohých, ma úplne šokovala. My sme totiž úplne proti tomu, aby sme rodičov trestali skrze dieťa. Váš nápad trestať rodiča, ktorý nespolupracuje na vykonávaní rozsudku, tým, že mu odnímeme dieťa, je úplne scestný a znegoval všetko, čo ste vlastne predtým hovorili o  najlepšom záujme dieťaťa. Veď vy vlastne robíte z  dieťaťa zase rukojemníka? Ako môžete dve takéto filozofie v  rámci jedného príspevku zmiešať? To je už taká absurdita, že naozaj z vášho odborného pohľadu, to mi zostáva nad týmto rozum stáť, ako ste mohli k takejto myšlienke vôbec prísť a  ešte aj v  súvislosti s  prerokovávaným návrhom zákona - odňať dieťa niekomu len tak, aby som potrestal toho rodiča. Veď my celý čas rozprávame o  tom, netrestajme deti za to, že rodičia sú nezodpovední, pozerajme sa na najlepší záujem dieťaťa. Toto chceme.
Hovorili ste o  predbežnom opatrení, o  jeho realizácii, hovorili ste o  tom, že nikam tým situáciu neposúvame. Predbežné opatrenie situáciu veľmi posúva v tejto veci. Tvrdili ste, že neplníme naliehavý právny záujem. Čo iné je starostlivosť o dieťa, čo iné je jeho život, jeho zdravý vývoj? Máte to explicitne v  zákone napísané. Ak ide o zdravý vývoj dieťaťa, to je naliehavá situácia, ktorá, ktorú je nutná(nutné) riešiť. Tým, že dieťa čaká niekoľko rokov na konečný rozsudok a  vieme, ako naše súdy pracujú, vieme, že môžeme počítať, takmer vždy počítať s  prieťahmi a  dieťa naozaj prežíva nielenže právnu neistotu, ono prežíva osobnú neistotu z  toho, že netuší, v akom vzťahu a je ku svojim vlastným rodičom, ktorí sa o neho do rozvodu starali.
Zaujímavé je, že ste podporili, ako tu pán kolega Gál spomínal, že ste podporili tú jednovetičkovú novelu, ktorá prechádzala v  minulom roku, to je síce od vás chvályhodné, ale potom vám to naozaj a  skutočne nedáva žiadne právo kritizovať nekomplexnosť tejto novely. Táto novela nemala ambíciu byť komplexná, dnes my si to ani zo svojej pozície poslancov nemôžeme dovoliť zabrať celé spektrum všetkých problémov, ktoré táto téma obsahuje. Máme a vieme o  tom, že kontinuita tejto témy bude pokračovať vo veľkej novele Občianskeho súdneho poriadku, máme víziu, máme ponúknutú spoluprácu z  ministerstva spravodlivosti. Táto novela riešila akútne veci alebo má snahu riešiť akútne veci, ktoré pomôžu teraz a hneď naozaj aj tým 60 manželským párom, ktoré čakajú, a teda ich 60, približne 60 deťom, ktoré by mohli byť zverené do striedavej starostlivosti.
To isté, to isté by som chcela na  margo pána, vystúpenia pána kolegu Gála, že liekom, tento návrh naozaj nechcel byť všeliekom ani liekom na celú komplexnosť tejto témy. Ako som spomínala, tie podmienky, to je niečo, čo odznelo aj z  vašich úst, aj z úst pána Madeja, môžu byť, áno, pripúšťame, že môžu byť takto inak pochopené, čo počujeme prvýkrát. Budeme sa snažiť zapracovať alebo definovať toto, toto slovo tak, aby bolo zrejmé, že nám ide o  podmienky, ktoré vytvárajú obaja bývalí manželia alebo partneri v  rámci toho, aby bola možná striedavá starostlivosť.
Samozrejme, tiež vieme, že tam, že tam nejak pocitovo chýba záujem dieťaťa v  našej novele. Je to na  jednej strane pocitovo, na  druhej strane je to možno to, čo vyplýva z dohovorov medzinárodných a z  medzinárodných zmlúv, ku ktorým sme sa zaviazali, ale skutočne tieto, ani tieto medzinárodné zmluvy, ani, ani naše zákony nikde nehovoria o  tom, čo je to najlepší záujem dieťaťa.
Ak je to naozaj nutnosť to tam napísať bez toho, aby to malo obsah, aby to malo, aby to malo nejakú náplň toto slovné spojenie, pristúpili sme k tomu, že sme naozaj zvážili, že toto slovné spojenie je rozložené na  drobné. Sme ale ochotní o  tom diskutovať, sme ochotní vyjasniť si všetky za a  proti.
Na margo celej diskusie, podľa zákona OSP, § 24 ods. 4 zákona o  rodine, "súd dbá na to, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a  starostlivosť zo strany rodičov, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržiavanie pravidelného, rovnocenného, rovnoprávneho, osobného styku". Vidíte, že aj takéto upravenie, kde právo dieťaťa, právo rodiča spomínané násobne, nie je zárukou toho, že súdne rozhodnutia budú v  prospech detí.
Celý zákon o  sociálnoprávnej ochrane a  sociálnej kuratele, z  ktorého vychádzajú kolízni opatrovníci a  sociálni pracovníci, ktorí šetria situáciu, je taktiež prešpikovaný najlepším záujmom dieťaťa.
Ja verím, že ten spomínaný najlepší záujem dieťaťa, na  ktorý sa všetci a všade odvolávame, bude realizovaný týmto, že nebudeme mu brať jeho základné práva.
Ďakujem pekne.

Hort, Milan, 2011.05.27 13:49 - 13:49
145.
Ďakujem. Zhodnotiť rozpravu chce ešte aj pán poslanec Madej. Chcem vás ale informovať pred tým, než skončí tento bod, že ešte prerokujeme jeden bod, ktorý za skupinu poslancov bude predkladať pani poslankyňa Vášáryová a  pani poslankyňa Aštaryová je tam spravodajca. A tým bodom potom preruším rokovanie Národnej rady.
Nech sa páči.

Madej, Róbert, 2011.05.27 13:49 - 13:59
146.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v  krátkosti zosumarizoval rozpravu a  vyjadril sa k rozprave, ktorá prebehla.
Opäť chcem, dámy a páni, zopakovať, že som zástancom striedavej starostlivosti ako jednej z  možností, jednej z  rovnocenných možností pre súd, akým spôsobom rozhodne o  zverení dieťaťa do starostlivosti na čas po rozvode atď., aj v prípade, keď nie sú rodičia dieťaťa zosobášení.
Striedavá starostlivosť je, dámy a  páni, vážna vec. Striedavá starostlivosť v živote dieťaťa znamená, že pravidelne bude musieť meniť prostredie, v  ktorom žije, že nebude mať domov jeden, ale bude mať domovy dva. Otázka je, či bude k niektorému z  týchto prostredí naviazané ako k domovu, či vôbec sa bude cítiť niekde ako doma. To nie je na  posúdenie, dámy a páni, nám, to je na  posúdenie ľuďom, ktorí sa v tom vyznajú, ktorí sa vyznajú v  psychike dieťaťa hlavne pri, áno, pani poslankyňa, nie nám, ale ani parlamentu, ani súdu, to sú veci, o  ktorých súd musí rozhodnúť na základe individuálnych okolností posúdenia prípadu. Aké prostredie, či dva(dve) prostredia sú vhodné pre toto dieťa.
Preto hovorím, že je potrebné mať tri rovnocenné možnosti, akým spôsobom rozhodnúť, a  nediktovať tu v parlamente, že jediná možnosť je tá správna - striedavá osobná starostlivosť.
Ak vy priznávate, že individuálne dieťa môže pristupovať k svojmu rodinnému prostrediu, ktoré bude buď jedno, alebo dva, rôzne, v  každom jednom prípade u toho dieťaťa je to vhodné, u toho to nie vhodné, tak potom nedávajte obligatórne určenie striedavej osobnej starostlivosti. V tomto je to zásadný problém.
Dámy a páni, ja mám ešte jeden problém s vystúpením pána poslanca Gála. S tým, čo pán poslanec Gál hovoril, ja súhlasím. S tým, čo pán poslanec Gál urobí, s tým nesúhlasím a  nechápem to. Hlavný leitmotív tohto návrhu zákona a  predmet tej úpravy je ten, že sa zavádza povinnosť určenia osobnej striedavej starostlivosti. Ja sa pýtam: Akým spôsobom zmeníme ten zákon tak, aby povinné zverenie do osobnej striedavej starostlivosti nebolo? No potom sa vrátime k právnej úprave, ktorá je platná už v  súčasnom zákone o  rodine, a  potom tento zákon netreba.
Tu je problém dvoch vecí: buď chceme teda preferovať jednu z troch možností zverenia dieťaťa do starostlivosti, alebo necháme pôvodný stav troch rovnocenných možností zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti: otcovi, matke, striedavá osobná starostlivosť.
A tu odpovedám pánovi poslancovi Gálovi, ale aj pánovi poslancovi Viskupičovi. Pán poslanec Gál, nepotrebujete ten zákon do druhého čítania, lebo keby ste ho menili, tak v  takom prípade stráca zmysel navrhovaná právna úprava a meniť není(nie je) treba nič.
A pánovi poslancovi Viskupičovi, trošku dlhšom časovom slede môžem odpovedať, že práve preto som nehovoril o  pozmeňovacích návrhoch, lebo ja chcem byť k tejto problematike konštruktívny, pretože nie je čo meniť. Keby som to chcel meniť, tak to musím celý návrh zákona poprieť, lebo princípom toho návrhu zákona je preferovať jednu z troch možností. A tie tri možnosti sú už v súčasnosti dané. Takže, a  nehovoriac o  tom, že sme v  prvom čítaní a  hovoríme o  zmysle a účele navrhovanej právnej úpravy.
Či ten návrh zákona bol šitý horúcou ihlou, alebo nie, to je už jedno. Problém ten návrh zákona má v  tom, že preferuje jednu z troch možností, vylučuje súd z  individuálneho posúdenia okolnosti prípadu, zhodnotenia psychického stavu dieťaťa a naviazania sa na jednu z  troch možností realizácie starostlivosti o dieťa, či už jedným z  rodičov, alebo striedavou starostlivosťou.
A možno ten ďalší hlavný legislatívny nedostatok je, že tým, že ste chceli, dámy a  páni, preferovať striedavú osobnú starostlivosť ako tú prvý automatickú, ste museli vylúčiť záujem dieťaťa. Ale ten nemôžete vylúčiť v  zmysle zákona o rodine. Je to jedna z  podstatných náležitostí, podmienok, ktoré musia byť splnené pri rozhodovaní o  zverení do osobnej starostlivosti.
No a myslím si, že už aj poslanec Gál, s ktorého slovami teda súhlasím, ale myslím si, že sa nerozhodol z hľadiska toho úplne správne, dostatočne nadviazal a  vysvetlil, že tak ako je na  formulovaný návrh, hovorí o tom, že sú splnené podmienky na  starostlivosť u jedného, sú splnené podmienky na  starostlivosť u druhého, to však neznamená, že sú splnené podmienky dokopy pre obidvoch naraz. To je presne ten individuálny prístup ku každému prípadu. To je ten záujem maloletého dieťaťa. Posúdenie jeho psychických možností, daností vo vzťahu k obidvom výchovným prostrediam, vo vzťahu k tomu, ako bude žiť, kde bude mať školu, lekára, jasle, škôlku atď.
Na záver si dovolím povedať, že oceňujem úmysel predkladateľov zlepšiť realizáciu práv aj otcov. My musíme hľadieť na  záujem detí, maloletých detí, ale, samozrejme, súčasťou tohto záujmu každého maloletého dieťaťa je styk s  obidvoma rodičmi čo najväčší, čo najširší a  právo každého rodiča rozhodovať o  výchove dieťaťa rovnocenným spôsobom. Chcel by som povedať, že v  týchto intenciách si myslím, že by sme mali hľadať iné riešenia, ako zvýšiť vymožiteľnosť práv každého rodiča, to znamená aj otcov, a ako hľadať najlepší záujem dieťaťa. A jedna z tých troch možností, ktorá bude individuálne rozhodnutá v  každom jednom prípade, verte, že bude správna.
Dovoľte mi ešte zareagovať na  to, čo povedala pani predkladateľka, pani poslankyňa Blahová, ktorá povedala, že zostáva je rozum, zastáva jej rozum, keď som hovoril o  odňatí dieťaťa vo svojej reči. Nechcem tu poučovať predkladateľov, ale keď niekto útočí na  profesionálnu odbornosť niekoho, tak sa brániť musí.
Ja by som chcel pani poslankyni Blahovej prečítať § 25 ods. 3, ods. 4 zákona o  rodine, ktorý znie: "Ak jeden z  rodičov opakovane, bezdôvodne a  zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upravený podľa odseku 1 a 2 súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o  osobnej starostlivosti." Pani poslankyňa, ja som nehovoril o niečom novom. Ja som hovoril, ja som hovoril o  tom, že toto ustanovenie, keď niekto nedodržiava právo druhého rodiča na  styk, je dané už aj teraz v  zákone, len sa nevyužíva. Súdy sa boja meniť tieto rozhodnutia a  je to sankcia. A sankcia prichádza za nedodržanie rozhodnutia, ktoré je v  súlade s  najlepším záujmom dieťaťa. To znamená za porušenie záujmu dieťaťa. A v  takomto prípade súd môže už teraz podľa platného zákona o  rodine zmeniť rozhodnutie o  striedavej starostlivosť. Ja hovorím, že sa to nevyužíva, súdy sa boja a  možno tuná sprísni túto sankciu a  zaviesť jej obligatórnosť je niečo iné, ako znemožniť posúdenie individuálnych okolností prípadu.
To znamená, že toto je najdôležitejšie z hľadiska tých námietok, ktoré sme uviedli. Striedavá starostlivosť je fajn, ale nie vo všetkých prípadoch. A neberme súdom možnosť rozhodnúť v  najlepšom záujme dieťaťa podľa individuálnych okolností. Nedávajme im manuál. Súd je na to, aby rozhodol a  nie, aby vydal úradnícke rozhodnutie v  zmysle zákona, ktorý mu nariadi rozhodnúť len jedným spôsobom.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)

Hort, Milan, 2011.05.27 13:59 - 14:00
147.
Prerušujem rokovanie o  tomto bode programu.

Hlasovanie - 31.5.2011, 11.37

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov SchôdzaSchôdza č. 18 
Dátum a čas - 31. 5. 2011 11:37  Číslo hlasovania - 167 


Názov hlasovania - Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Natálie BLAHOVEJ, Jany KIŠŠOVEJ a Kamila KRNÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 361) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.


Výsledok hlasovania - Návrh neprešiel


Prítomní - 146
Hlasujúcich - 143
[Z] Za hlasovalo - 71
[P] Proti hlasovalo - 9
[?] Zdržalo sa hlasovania - 63
[N] Nehlasovalo - 3
[0] Neprítomní - 4

Za Abrhan, Pavol Aštaryová, Zuzana Bastrnák, Tibor Beblavý, Miroslav Blahová, NatáliaBrocka, Július Bugár, Béla Cibulková, Katarína Dostál, Ondrej Droba, Juraj Dubovcová, Jana Ďurkovský, Andrej Fecko, Martin Fedor, Martin Fořt, Stanislav Gál, Gábor Gaľa, Milan                    Galbavý, Tomáš Gibalová, Monika Golian, Ján Harman, Ivan Hladký, Pavol Homoľa, KamilHort, Milan Horváth, Zoltán Hrušovský, Pavol Chaban, Ivan Chren, Martin Jakab, ElemérJurčík, Ľudovít Jurinová, Erika Kalist, Peter Kaník, Ľudovít Kiššová, Jana Kollár, JozefKrnáč, Kamil Kubovič, Pavol Kužma, Štefan Laurenčík, Milan Marcinčin, Anton Markovič, Peter Matej, Ondrej Matovič, Igor Muránsky, Peter Nagy, László A. Novotný, Viliam Oravec, Richard Osuský, Peter Pfundtner, Edita Poliačik, Martin Procházka, Radoslav Rosová, Tatiana Sabolová, Mária Sidor, Igor Solymos, László Somogyi, Szilárd Suja, Jaroslav Sulík, Richard Šebej, František Štefanec, Ivan Švejna, Ivan Švihura, Richard Tkáčová, JarmilaTomčo, Štefan Tóth, Tibor Vargovčák, Marek Vášáryová, Magdaléna Viskupič, JozefVörös, Péter Zajac, Peter Žitňanská, Jana 


Proti Kubánek, Stanislav Lukáč, Vincent Mikolaj, Ján Mikuš, Jozef Rafaj, Rafael Slota, JánŠtefanov, Igor Švantner, Dušan Zelník, Štefan 

Zdržali sa Belousovová, Anna Blanár, Juraj Bublavý, Dušan Buček, Jozef Burian, JozefČaplovič, Dušan Číž, Miroslav Faič, Vladimír Federič, Igor Fico, Robert Gabániová, DarinaGalis, Dušan Glenda, Tibor Glváč, Martin Goga, Pavol Choma, Igor Jahnátek, ĽubomírJánoš, Vladimír Jarjabek, Dušan Jasaň, Viliam Kaliňák, Robert Kažimír, Peter Kolesík, Andrej Kondrót, Maroš Košútová, Magda Kovačócy, Marián Krajkovič, Mikuláš Kvasnička, Marián Laššáková, Jana Lazár, Ladislav Lišková, Iveta Maďarič, Marek Madej, RóbertMartinák, Ľuboš Matejička, Vladimír Muňko, Dušan Obrimčáková, Bibiána Ondruš, Branislav                    Paška, Pavol Pavlis, Pavol Pelegrini, Peter Petrák, Ľubomír Počiatek, Ján Podmanický, JánPřidal, Alojz Pučík, Rudolf Radošovský, Marián Raši, Richard Richter, Ján Saloň, MariánSenko, Ján Stanko, Július Stromček, Viktor Šuca, Peter Valocký, Jozef Vaľová, JanaVarga, Ivan Vážny, Ľubomír Vitteková, Anna Záhumenský, Marian Zmajkovičová, RenátaŽeliezka, Ľubomír Žiga, Peter 
Nehlasovali Fronc, Martin Janiš, Stanislav Rošková, Ľubica 
Neprítomní Baška, Jaroslav Mamojka, Mojmír Pado, Martin Tomanová, Viera 


Hlasovanie podľa klubov:

Klub SMER – SD [0] Baška, Jaroslav [?] Blanár, Juraj [?] Bublavý, Dušan [?] Buček, Jozef[?] Burian, Jozef [?] Čaplovič, Dušan [?] Číž, Miroslav [?] Faič, Vladimír [?] Federič, Igor [?] Fico, Robert [?] Gabániová, Darina [?] Galis, Dušan [?] Glenda, Tibor [?] Glváč, Martin [?] Goga, Pavol [?] Choma, Igor [?] Jahnátek, Ľubomír [?] Jánoš, Vladimír [?] Jarjabek, Dušan[?] Jasaň, Viliam [?] Kaliňák, Robert [?] Kažimír, Peter [?] Kolesík, Andrej [?] Kondrót, Maroš                                                        [?] Košútová, Magda [?] Kovačócy, Marián [?] Krajkovič, Mikuláš [P] Kubánek, Stanislav [?] Laššáková, Jana [?] Lazár, Ladislav [?] Lišková, Iveta [?] Maďarič, Marek [?] Madej, Róbert                    [0] Mamojka, Mojmír [?] Martinák, Ľuboš [?] Matejička, Vladimír [?] Muňko, Dušan [?] Obrimčáková, Bibiána [?] Ondruš, Branislav [?] Paška, Pavol [?] Pavlis, Pavol [?] Pelegrini, Peter [?] Petrák, Ľubomír [?] Počiatek, Ján [?] Podmanický, Ján [?] Raši, Richard [?] Richter, Ján [N] Rošková, Ľubica [?] Saloň, Marián [?] Senko, Ján [?] Stromček, Viktor [?] Šuca, Peter [0] Tomanová, Viera [?] Valocký, Jozef [?] Vaľová, Jana [?] Varga, Ivan [?] Vážny, Ľubomír [?] Vitteková, Anna [?] Záhumenský, Marian [?] Zmajkovičová, Renáta [?] Želiezka, Ľubomír [?] Žiga, Peter 

Klub SDKÚ – DS [Z] Beblavý, Miroslav [Z] Cibulková, Katarína [Z] Dubovcová, Jana [Z] Fedor, Martin [Z] Gaľa, Milan [Z] Galbavý, Tomáš [Z] Golian, Ján [Z] Harman, Ivan [Z] Homoľa, Kamil [Z] Hort, Milan [Z] Horváth, Zoltán [Z] Chaban, Ivan [N] Janiš, Stanislav [Z] Kaník, Ľudovít [Z] Kubovič, Pavol [Z] Kužma, Štefan [Z] Markovič, Peter [Z] Matej, Ondrej[P] Mikuš, Jozef [Z] Novotný, Viliam [Z] Oravec, Richard [0] Pado, Martin [Z] Rosová, Tatiana [Z] Štefanec, Ivan [Z] Tkáčová, Jarmila [Z] Tóth, Tibor [Z] Vargovčák, Marek [Z] Vášáryová, Magdaléna Klub SaS [Z] Aštaryová, Zuzana [Z] Blahová, Natália [Z] Droba, Juraj [Z] Fecko, Martin [Z] Fořt, Stanislav [Z] Hladký, Pavol [Z] Chren, Martin [Z] Jurčík, Ľudovít [Z] Jurinová, Erika [Z] Kalist, Peter [Z] Kiššová, Jana [Z] Kollár, Jozef [Z] Krnáč, Kamil [Z] Laurenčík, Milan [Z] Poliačik, Martin [Z] Somogyi, Szilárd [Z] Suja, Jaroslav [Z] Sulík, Richard [Z] Švihura, Richard [Z] Tomčo, Štefan [Z] Viskupič, Jozef 


Klub KDH [Z] Abrhan, Pavol [Z] Brocka, Július [N] Fronc, Martin [Z] Gibalová, Monika [Z] Hrušovský, Pavol [?] Kvasnička, Marián [Z] Marcinčin, Anton [Z] Muránsky, Peter [Z] Procházka, Radoslav [?] Přidal, Alojz [?] Radošovský, Marián [Z] Sabolová, Mária [?] Stanko, Július [Z] Žitňanská, Jana 

Klub MOST-HÍD [Z] Bastrnák, Tibor [Z] Bugár, Béla [Z] Dostál, Ondrej [Z] Gál, Gábor [Z] Jakab, Elemér [Z] Nagy, László A. [Z] Osuský, Peter [Z] Pfundtner, Edita [Z] Sidor, Igor [Z] Solymos, László [Z] Šebej, František [Z] Švejna, Ivan [Z] Vörös, Péter [Z] Zajac, Peter 

Klub SNS [P] Lukáč, Vincent [P] Mikolaj, Ján [P] Rafaj, Rafael [P] Slota, Ján [P] Štefanov, Igor [P] Švantner, Dušan [P] Zelník, Štefan 
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov [?] Belousovová, Anna [Z] Ďurkovský, Andrej [Z] Matovič, Igor [?] Pučík, Rudolf