Otvorený list: Žiadosť o reformu odboru sociálnopravnej ochrany detí

pre:
 
MUDr. Ivan Juráš
generálny riaditeľ, ÚPSVaR, Bratislava
kancelariagr@upsvar.sk
 
Lucia Nicholson
štátna tajomníčka, Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny
lea.conkova@employment.gov.sk
 
 Vážená pani štátna tajomníčka,
 Vážený pán generálny riaditeľ,
 
oslovujeme Vás so žiadosťou o reformu odboru sociálnoprávnej ochrany detí.
 
V tomto liste budeme otvorení a pomenujeme veci pravým menom. Nie s cieľom samoúčelnej a radikálnej kritiky, ale naopak – s ponukou byť suplementom a spolupracovníkom štátnej správy a podávame rovnako pomocnú ruku, ak budete mať odvahu na zmenu súčasného stavu.
 
Agende tohto odboru sa doteraz nevenovala dostatočná pozornosť, pričom tento orgán štátnej správy je zodpovedný za rozhodnutia o osudoch státisícov detí. Len za posledných 10 rokov rozhodovali slovenské súdy o osudoch 200 tisíc detí po rozchode rodičov. Smutným faktom je, že napriek prítomnosti orgánu – odboru sociálnoprávnej ochrany detí, ktorý má v kompetencii ochranu detí - bola väčšina z nich pripravená o jedného z rodičov.
 
Ide o najviac zanedbané a najbolestivejšie miesto v procese ochrany detí a ich práv. V celom marazme štátnej správy ide o inštitúciu, ktorá je z väčšej časti riadená nekompetentne, v sporoch nerozhoduje nestranne, a nekoná v súlade so zákonom. Celkové riadenie a nastavenie odboru je ako z dôb socializmu bez dôrazu na pracovný výkon, na poslanie a výsledky.
 
Vo vedení sú zabetónovaní štátni úradníci ktorí robia všetko preto, aby sa nič nemohlo zmeniť, nemuselo sa nič urobiť. Ich poslaním je všetko sťažiť, skomplikovať, nič neurobiť a zo všetkého sa vyhovoriť.
 
Úrad ktorý má vyše 700 zamestnancov, množstvo riadiacich pozícií, napriek svojej kompetencii neurobil skoro nič pre rozvoj a ochranu práv detí. Skôr sme toho názoru, že svojimi nekompetentnými zásahmi, prípadne nečinnosťou sa podieľa na ničení životov detí.
 
Za posledných 20 rokov tento úrad neurobil nič preto, aby sa zasadil za zrušenie praktizovaného „párnovíkendovstva“, ktorý nemá oporu v zákone, neurobil nič preto, aby sa zrušila prax zverovania detí len jednému rodičovi a aj po rozchode mali deti oboch rodičov. Pričom o tomto hovorí jasne Zákon o rodine a či Medzinárodná deklarácia práv dieťaťa.
 
Dohovor o právach dieťaťa, článok 18:
„Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru musia vynaložiť maximálne úsilie na to, aby bola uznaná zásada, že obidvaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a rozvoj dieťaťa. Základným zmyslom ich starostlivosti musí byť pritom najlepší záujem dieťaťa.“
 
Zákon o rodine, § 24:
"Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom... Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovania pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi."
 
Zákon o rodine, Čl.3:
"Rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a muža. Spoločnosť poskytuje rodičovstvu nielen svoju ochranu, ale aj potrebnú starostlivosť, najmä hmotnou podporou rodičov a pomocou pri výkone rodičovských práv a povinností"
 
Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí
„(OSPODy)...zabezpečujú dieťaťu ochranu a starostlivosť, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ochranu jeho právom chránených záujmov, pri rešpektovaní jeho práv priznaných medzinárodným dohovorom, s ohľadom na práva a povinnosti jeho rodičov.“

 
Po prijatí zákona o striedavej osobnej starostlivosti, na ktorej sa odbor samozrejme nijako nepodieľal a nijako ju neinicioval, neurobila táto sekcia nič, aby túto vec zapracovala do praxe. Skôr naopak. Odbor nevydal žiadne materiály, žiadnu odbornú smernicu, metodicky neusmernil svojich zamestnancov, nepripravil žiadne podklady ktoré by mali zmeniť prax napriek tomu, že bol v parlamente jednohlasne prijatý zákon, ktorý mal dovtedajšiu prax zmeniť.
 
Nadôvažok, materiály renomovaných odborníkov k problematike, ktoré boli odboru ponúknuté zdarma dokonca vedenie odboru sociálnoprávnej ochrany detí odmietlo distribuovať!
 
O celom „odbornom“ prístupe týchto pracovísk UPSVARu svedčí náš prieskum, kedy na základnú otázku, čo je záujem a potreby dieťaťa, nám nevedeli jednotlivé pracoviská odpovedať.
http://striedavka.sk/index.php/infozakon/2701-vyklad-pojmu-qzaujem-maloleteho.html
Ak by nešlo o deti, bolo by komické, že orgány zamerané na ochranu práv detí nevedia pomenovať základ rozhodnutí – takto je to viac ako hrozná skutočnosť. Podľa čoho potom rozhodujú a na čo sa vlastne odvolávajú pri každom rozsudku, ktorý nezvratne mení životy detí.
 
Vážená pani štátna tajomníčka,
Vážený pán generálny riaditeľ,
 
žiadame Vás preto v záujme detí o dôslednú reformu odboru sociálnoprávnej ochrany detí. Žiadame Vás o zmenu odboru na moderný úrad prvého kontaktu zameraný na občana s transparentnými a jasnými pravidlami. Odbory sociálnoprávnej ochrany detí by sa mali zmeniť na klientské centrá – miesta prvého kontaktu rodičov po rozchode v záujme ochrany detí pred dôsledkami rozchodu dospelých.
 
Žiadame principiálnu zmenu prístupu a metodiky, ktorej prvotným cieľom by malo byť ochrana práva dieťaťa na oboch rodičov. Dieťa zmení hračky, zmení izbu, školu, priateľov, mnohokrát aj domov či štát, ale nikdy sa nezmení fakt že má oboch rodičov.
 
Tam kde deti majú to šťastie, že je u oboch rodičov záujem a podmienky na výchovu dieťaťa, odbor sociálnoprávnej ochrany by mal tento stav chrániť. Tam kde záujem o starostlivosť o dieťa absentuje, by sa mal tento úrad snažiť záujem o dieťa zvýšiť.
 
Odbory sociálnoprávnej ochrany detí by ochranou zachovania rovnosti v prístupe k dieťaťu u oboch rodičov mali predchádzať porozvodovému konfliktu a zabrániť tomu aby sa dieťa menilo na prostriedok pomsty, vydierania, či rukojemníkom sporu dospelých.
 
Úrad by mal určiť jasnú metodiku postupu kolíznych pracovníkov, interné smernice a jasné postupy pre ich pre činnosť.
 
ÚPSVAR by mal jasne definovať čo je záujem a potreby dieťaťa na ktoré sa odvoláva každé súdne rozhodnutie a jasne zadefinovať podmienky za ktorých by rodič mal stratiť právo na starostlivosť o dieťa.
 
Narozdiel od doterajšej protiprávnej „zásady ústnosti“, musia odbory vo veciach opatrovnícta a poručníctva pripravovať písomné návrhy na zverenie dieťaťa a návrhy na výšku výživného pre oboch rodičov s jasným odôvodnením (v súlade s §20 ods.3 Zákona 305/2005).
 
Zvýšením svojej odbornosti, efektívnosti by sa odbory sociálnoprávnej ochrany detí mali stať relevantnejšími partnermi súdov pri rozhodovaní v poručenskej agende.
 
Žiadame rovnako aby UPSVAR vydal odborné informačné a pomocné materiály k problematike porozvodovej starostlivosti o deti, informačné materiály, plagáty, základný materiál pre rodičov typu „Rozvod od A po Z“ s informáciami čo všetko majú robiť rodičia aby po rozchode čo najviac eliminovali stres u dieťaťa.
 
Za základ považujeme, aby v riadení odboru prišlo k rozsiahlej personálnej výmene a doterajšie nekompetentné riadenie odboru by vystriedali odborníci, ľudia z praxe, so skúsenosťami a nadšením pre vec a oddaní poslaniu chrániť práva detí na šťastný a spokojný život za každých okolností.
 
 V Bratislave, 25.1.2011
 
Barbora Kamrlova
predsednicka Spolocnosti Striedava starostlivosti o deti
 
Natalia Blahova
poslankyna NR SR
 
Ladislav Durkovic
koordinator aktivit zdruzenia Liga Otcov
 
Ida Zelinska
riaditelka Uradu prace Bratislava
 
Samuel Krusinsky
predseda zdruzenia Pravo deti na obcoh rodicov
 
Boris Kollar
podporovatel Ligy Otcov
 
Petr Cihlar
zastupca zdruzenia Stridavka.cz
 
----
Liga Otcov, info@ligaotcov.sk, www.ligaotcov.sk

Poslankyňa parlamentu Natália Blahová pri podpisovaní Otvoreného listu