Nebránenie kontaktu rozhodujúce pre zverenie do starostlivosti

prevzaté zo Stridavka.cz

Nižšie môžete vidieť zaujímavý rozsudok Okresného súdu v Sokolově, Česká republika, ktorý skutočne háji záujmy neplnoletého, nie iba jedného z jeho rodičov:
 
"Po rozchode rodičov by mal mať rovanko zaistenú možnosť stýkať sa v čo najširšej miere s oboma rodičmi. Obaja rodičia majú právo na výchovné pôsobenie na svoje dieťa. V tejto situácii potom rozhodujúcim kritériom, ktorému z rodičov neplnoletého zveriť, pre súd bola tá okolnosť, ktorý z rodičov je ochotný umožniť druhému z rodičov, ktorý nebude mať dieťa vo svojej starislivosti, čo najširší kontakt s dieťaťom. Z toho, čo vyplynulo z horeuvedeného, je zrejmé, že týmto rodičom sa javí byť otec. Preto súdu neostalo nič iného, ako rozhodnúť tak, že neplnoletý sa na dobu pred a po rozvode manželstva rodičov zveruje do výchovy a výživy otca."
 
Podľa Českého zákona o rodine (94/1963 Zb.) by tak pritom mal postupovať každý súd:
 
§ 26 odst. 4: "Dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na opateru oboch rodičov a udržovanie pravidelného osobného styku s nimi a právo druhého rodiča, ktorému nebude dieťa zverené, na pravidelnú informáciu o dieťati. Súd prihliadne rovnako ... ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove dieťaťa s druhým rodičom..."
 
§ 27 odst. 2: "Bránenie oprávnenému rodičovi v styku s dieťaťom, pokiaľ je opakovane bezdôvodné, je považované za zmenu pomerov, vyžadujúce nové rozhodnutie o výchovnom prostredí."
 
Dodajme iba, že tento rozsudok nebol konečný. Obaja rodičia nakoniec pristúpili na striedavú výchovu a neplnoletý sa tak dnes môže rozvíjať (a skutečne rozvíja) v starostlivosti otca i matky.

Doplnenie - znenie slovenského Zákona o rodine (36/2005) je obdobné:

§ 24 ods. 4 "rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom... ...a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom... ...rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi."

§ 25 ods. 4 "Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upravený podľa odseku 1 alebo 2, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti"

Tu si môžete pozrieť originál celého rozudku.