Mediácia a jej využitie v Rodinných sporoch

Aj keď by sme si nahovárali, že pre deti to nie je až také zlé nie je to pravda. Pre deti je po smrti rodiča rozvod druhou najstresujúcejšou udalosťou v živote. A práve kvôli deťom by sme mali celý tento proces robiť tak, aby sme ich svojím vlastným zaslepením netrápili príliš veľa.

Môžete si prečítať rady, ako urobiť rozvod čo najmenej bolestivým, treba si však uvedomiť, že každý prípad je individuálny a situácia v každej rodine prebehne úplne inak. To čo môžeme spraviť nielen pre deti ale aj pre seba je celým procesom prejsť s čo najmenej konfliktnými situáciami. Jednou z možností riešenia rodinných sporov je mediácia. Mediácia je proces kedy účastníci konania prostredníctvom mediátora riešia konflikt, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo právneho vzťahu. Mediácia sa spravidla úspešne končí dohodou, ktorá má písomnú formu, a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. Tá môže byť aj podľa § 15 odst. 2 spísaná vo forme notárskej zápisnice, alebo schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom. Jednou z výhod prečo použiť mediáciu je to, že hľadá riešenie, ktoré by bolo vyhovujúce pre obe strany. Učastníci konania si definujú záujmy, potreby a snažia sa nájsť kompromis, ktorý by mohol fungovať.
Dalšími výhodami sú:

1.) šetrí čas - mediáciu je možné začať už v priebehu niekoľkých dní. Mediačné konanie sa po začatí podarí ukončiť spravidla po niekoľkých mediačných stretnutiach, čo zvyčajne predstavuje niekoľko týždňov. V ideálnom prípade sa strany môžu dohodnúť už na prvom mediačnom stretnutí.

2.) šetrí peniaze - náklady na mediačné konanie sú výrazne nižšie ako pri riešení sporu súdnou cestou. Navyše, ak sa už aj začalo súdne konanie, ale spor sa podarí urovnať mediáciou, vráti sa časť súdnych poplatkov (§ 15 zákona 420/2004 Z.z.).

3.) nezhoršujú sa vzťahy strán sporu -
mediácia na rozdiel od súdneho sporu pomáha stranám sporu zachovať a dokonca ďalej rozvíjať doterajšie vzťahy. Mediácia tiež pomáha rozvíjať rešpekt k názorom a postojom iných ľudí.

4.) je dobrovoľná - kúčasti na mediácii nie je možné žiadnu zo strán prinútiť, preto súhlas s účasťou na mediačnom konaní dáva nádej, že strany majú naozajstný záujem svoj spor vyriešiť čo najrýchlejšie a bez zbytočných strát.

5.) je neformálna - mediácia je v porovnaní so súdnym konaním menej formálna, čo vyplýva nielen z postavenia mediátora, ale aj zo samotnej podstaty mediácie, najmä jej dobrovoľnosti.

6.) je dôverná
- účastníci mediačného konania (teda rovnako mediátor aj strany sporu) sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s predmetom mediácie.

7.) máte to pod kontrolou
- mediácia má svoje zaužívané postupy a pravidlá, ale priebeh konkrétneho mediačného konania ovplyvňujú strany konania podľa svojich potrieb.

8.) Mediátor sa zameriava na záujmy strán sporu - mediátor nie je sudca, nerozhoduje o vine či nevine, ale vytvára podmienky na nájdenie riešenia prijateľného pre všetky strany sporu, všetko musí byť však v súlade so zákonom. V prípade potreby môžu strany sporu svoje stanoviská konzultovať so svojimi právnymi zástupcami, alebo sa nimi nechať zastupovať.

9.) možné ju použiť aj keď už začalo súdne konanie
- to, že sa už začalo súdne konanienie je prekážkou mediácie a hoci to nie je jeho povinnosťou, sudca by mal odporučiť účastníkom súdneho konania pokúsiť sa vyriešiť spor mediáciou. Napokon, ak bude mediácia neúspešná, sa v krajnom prípade vždy môžete na súd vrátiť.

10.) naozaj to funguje - skúsenosti z krajín, kde je mediácia bežnou súčasťou života potvrdzujú, že vysoké percento prípadov, ktoré sa dostanú na mediáciu končí dohodou. Aj v prípadoch, ktoré sa neskončili úspechom, sa strany sporu v prevažnej miere vyjadrili, že ak v budúcnosti budú mať spor, pokúsia sa ho riešiť mediáciou.

Mgr. Lenka Danová
Mediátor
www.fcm.sk
Forum for Communication in Mediation