Ako nám môžete darovať 2% z daní?

Postup ako poukázať 2% z dane:

Tlačivo na poukázanie 2% Tlačivo na poukázanie 2%
stiahnite si a vypíšte toto tlačivo - formát Word

Kto môže poukázať 2% z dane?
2% z dane môže poukázať fyzická osoba - daňovník SR.

Kto je daňovník?
Daňovník je fyzická osoba, ktorá má príjmy:
a) zo závislej činnosti a funkčných požitkov - zamestnanec,
b) zo živnosti - samostatne zárobkovo činná osoba ,
c) z podnikania vykonávaného na základe iného ako živnostenského oprávnenie podľa osobitných predpisov (napr. komerční právnici, veterinárni lekári, audítori, daňoví poradcovia a pod.),
d) z inej zárobkovej činnosti (napr. z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, vrátane práv príbuzných autorskému právu - znalci, tlmočníci, novinári, umelci a pod.),
e) z príjmov z kapitálového majetku, z prenájmu a ostatných príjmov.

Dve percentá z dane môžu poukázať fyzická osoba - daňovník z daňovej povinnosti za rok 2010. Výška 2 % z dane fyzickej osoby však musí byť minimálne 3,32 €. Daňovník svoje 2 % z dane poukáže formou vyhlásenia, prípadne priamo v daňovom priznaní, v ktorom uvedie základné informácie o príjemcovi vedenom v Zozname prijímateľov 2% na daný rok.

Postup krokov pre fyzické osoby:

A - Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2011:

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
3. Vyplňte údaje o prijímateľovi:
Forma: Občianske združenie; Názov: Únia Materských Centier; IČO: 30847508; Ulica: Godrova 6; Mesto: Bratislava; PSČ: 811 06; Okres: Bratislava I; Štát: Slovenská republika; Banka: Tatra banka, a.s.; Kod: 1100; Ucet: 2622844653
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2011) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 
B - Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň:

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
3. Vyplňte svoje osobné údaje do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2011 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup krokov pre právnicke osoby:

1. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na prijímateľa.
POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2010 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2011 (zvyčajne do 31.3.2011) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2010 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2011 (zvyčajne do 31.3.2011) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
2. V daňovom priznaní pre právnické osoby Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Forma: Občianske združenie; Názov: Únia Materských Centier; IČO: 30847508; Ulica: Godrova 6; Mesto: Bratislava; PSČ: 811 06; Okres: Bratislava I; Štát: Slovenská republika; Banka: XXXX, a.s.; Kod: XXXX; Ucet: XXXXXXXXXXX
3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Poznámky:
- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. - tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.
- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.

Prosba na záver:

Aby sme si boli istí, že Vaše 2 % dane podporia práve naše spoločné projekty, prosíme o zaslanie dokladov o poukázaní dane. Teda napr. Vyhlásenie zamestnanca, kópiu príslušnej stránky daňového priznania fyzickej osoby alebo firmy, prípadne čestné prehlásenie. Môžeme s Vami tiež uzavrieť darovaciu zmluvu. Uvedené dokumenty môžete zaslať elektronicky na: info@ligaotcov.sk alebo poštou na adresu: LIGA OTCOV, za spravodlivosť a práva detí a rodičov, Sokolská 1, 811 04 Bratislava.

Za Vašu podporu ďakujeme!