Ako by mal vyzerať nový Zákon o rodine ak by mal byť v súlade so skutočnosťou

Nový Zákon 36/2005 Z.z. o rodine

Znenie terajšieho Zákona o rodine

V zmysle infozákona sa nám podarilo na stránke www.striedavastarostlivost.sk zverejniť takmer tisíc rozvodových rozsudkov.Tím právnikov na základne reverzného inžinieringu zo zverejnených rozsudkov vypracoval Nové znenie zákona o rodine, ktoré vykazuje dokonalý súlad so súčasnou judikátúrou na okresných a krajských súdoch:

§ 24 Úprava práv a povinností k maloletému dieťaťu
(1)   V rozhodnutí pri rozvode alebo rozchode manželov súd upraví výkon ich rodičovských práv a to tak, že dieťa sa zverí do starostlivosti matky.
(2)   Súd určí styk maloletého dieťaťa s otcom, tak že otec je oprávnený stretávať sa s maloletým každý párny víkend od 9:00 v sobotu do 17:00 v nedeľu
(3)   Súd zverí maloleté dieťa do starostlivosti otca iba v tom prípade, ak o zverenie maloletého dieťaťa neprejaví záujem matka maloletého ani starí rodičia maloletého zo strany matky.
(4)   V prípade ak matka maloletého navrhne súdu styk maloletého dieťaťa s otcom obmedziť alebo úplne zakázať, súd tomuto návrhu v plnom rozsahu vyhovie. Súd dôvody v matkinom návrhu neskúma.
(5)   Ak otec v návrhu požiada súd o zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti a matka s týmto nesúhlasí, súd v plnom rozsahu návrh otca zamietne. Rovnako súd postupuje aj v prípade ak otec maloletého požiada o širší styk s maloletým. 

§ 25 Výživné pre maloleté dieťa
(1)   Ak bol maloletý zverený do starostlivosti matky, súd zaviaže platiť otca maloletého výživným vo výške desať až tridsať percent z jeho disponibilného mesačného príjmu.
(2)   Ak bol maloletý zverený do starostlivosti otca, súd zaviaže matku maloletého platiť výživným maximálne vo výške tridsiatich percent zo životného minima pre maloleté nezaopatrené dieťa.
(3)   V prípade, ak sa zmenia pomery, môže ktorýkoľvek z rodičov požiadať súd o úpravu výšky výživného.
(4)   Súd návrhu matky o zvýšenie výživného vždy vyhovie, až do výšky tridsiatich percent disponibilného príjmu otca maloletého.
(5)   Súd návrh otca, ktorým žiadal súd o zníženie výživného z dôvodu vzniku ďalšej vyživovacej povinnosti, dlhodobej PN alebo straty zamestnania, vždy v plnom rozsahu zamietne.